Normy o chrześcijanach (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200WYK0028
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy o chrześcijanach
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy o chrześcijanach
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329.
C2 - Zapoznanie studentów z podstawowymi obowiązkami i prawami wiernych świeckich i duchownych oraz sposobami stowarzyszania się wiernych.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. zna terminologię prawniczą dotyczącą prawa kanonicznego, w szczególności przepisów zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329 - K2A_W01

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329 w celu aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele przysługującej po nabyciu godności dziecka Bożego - K2A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. ma szacunek do wszystkich obowiązków i praw, które każdy wierny nabywa w Kościele wraz z przyjęciem chrztu świętego - K2A_K04
2. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach - K2A_K08
Metody dydaktyczne
wykład
Treści programowe przedmiotu
1. Obowiązki i prawa wszystkich wiernych
2. Obowiązki i prawa wiernych świeckich
3. Kształcenie duchowieństwa
4. Inkardynacja duchownych
5. Obowiązki i prawa duchownych
6. Utrata stanu duchownego
7. Prałatury personalne
8. Stowarzyszenia wiernych: publiczne oraz prywatne
9. Normy dotyczące stowarzyszeń wiernych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna przepisów zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329
(U) - Student nie angażuje się w proces aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele przysługującej po nabyciu godności dziecka Bożego
(K) - Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329
(U) – Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu niektórych przepisów prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329 w celu aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele przysługującej po nabyciu godności dziecka Bożego
(K) - Student ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła oraz szacunek do obowiązków i praw, nabytych wraz z przyjęciem chrztu świętego

Ocena dobra
(W) - Student zna większość przepisów zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329
(U) - Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329 w celu aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele przysługującej po nabyciu godności dziecka Bożego
(K) - Student ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła oraz szacunek do obowiązków i praw, nabytych wraz z przyjęciem chrztu świętego

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329
(U) – Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329 w celu aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele przysługującej po nabyciu godności dziecka Bożego
(K) - Student ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła oraz szacunek do obowiązków i praw, nabytych wraz z przyjęciem chrztu świętego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Krukowski J. (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. Kacprzyk W., Sitarz M. (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
2. Krukowski J., Sitarz M. (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
3. Majer P. (red.), Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
4. Pawluk P., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży i jego nauczanie i uświęcanie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.
5. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.