Kościelne prawo publiczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200WYK0021
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo publiczne
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo publiczne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zapoznanie studentów z relacjami Kościół – państwo oraz Stolicy Apostolskiej z organizacjami międzynarodowymi.
CEL WYKŁADÓW: Zdobycie wiedzy w zakresie relacji Kościół państwo oraz ochrony wolności religijnej.
w zakresie wiedzy: w procesie realizacji treści dotyczących kościelnego prawa publicznego należy podkreślić znaczenie wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym i instytucjonalnym oraz działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych,
w zakresie postaw: wyrabianie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i krytycznej oceny informacji,
w zakresie umiejętności: umiejętność krytycznej analizy materiałów i informacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kościelne prawo publiczne przed i po Soborze Watykańskim II
Od monizmu pogańskiego do dualizmu chrześcijańskiego (I-IV w.)
Jedność społeczności chrześcijańskiej pod dwiema władzami (IV-XVI w.)
Kościół i państwa wyznaniowe w warunkach podziału Europy chrześcijańskiej w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)
Pluralizm modeli relacji między państwem a Kościołem w epoce współczesnej (XVIII-XX w.)
Zasada wolności religijnej
Zasada autonomii i niezależności Kościoła i państwa
Współdziałanie między Państwem i Kościołem
Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej
Umowy międzynarodowe między Stolicą Apostolską i państwami
Gwarancje wolności religijnej w umowach międzynarodowych
Gwarancje wolności religijnej w prawie wspólnotowym i europejskim
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykorzystanie materiałów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w wykładach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, wyd. 2, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
2.K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.P. Szołtysik, Wzajemne relacje między Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004.
2.R. Sobański, Kościół jako podmiot prawa, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.