Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Kod ECTS:13100-XXXX-11CWI0007
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty kształcenia kierunkowego » Podstawy cytofizjologii i ontogenezy
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych
K_K02wykazuje dbałość o powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych, wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji
K_K03wykazuje odpowiednie nawyki niezbędne do pracy w laboratorium badawczym w szczególności w warunkach aseptycznych, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, umie postępować w stanach zagrożenia
K_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie biotechnologii
K_U02przeprowadza obserwacje i wykonuje podstawowe pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne
K_U03potrafi posługiwać się mikroskopem świetlnym, samodzielnie przygotowywać preparaty mikroskopowe, prowadzić i udokumentować obserwacje mikroskopowe
K_U07uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany w zakresie obejmującym zagadnienia biotechnologii
K_U09przygotowuje wystąpienie ustne w języku polskim i/lub angielskim
K_U10przygotowuje opracowanie pisemne zagadnień związanych z naukami biotechnologicznymi w języku polskim i/lub angielskim wykorzystując język naukowy
K_W01zna podstawową terminologię stosowaną w biotechnologii, rozumie i potrafi zdefiniować podstawowe zjawiska i procesy biofizyczne, fizjologiczne, biochemiczne zachodzące w organizmie żywym
K_W04ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki i informatyki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwych dla biotechnologii
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Zapoznanie studentów z aparaturą naukową, technikami badawczymi, takimi jak: mikroskopia, utrwalanie i barwienie preparatów. Poznanie ultrastruktury, funkcji, procesów życiowych komórek, tkanek zwierzęcych i roślinnych, jak również zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ontogenezy zwierząt i roślin.

Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza
Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu cytofizjologii i ontogenezy; wskazać różnice między komórką zwierzęcą, a roślinną; opisać strukturę organelli komórkowych, a także wskazać pełnione przez nie funkcje w komórce zwierzęcej i roślinnej. Zna budowę tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz potrafi rozpoznać poszczególne ich typy na preparatach mikroskopowych. Student potrafi scharakteryzować budowę anatomiczną i morfologiczną organów wegetatywnych i generatywnych roślin wyższych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu gametogenezy zwierząt i embriologii roślin okrytozalążkowych.

Umiejętności
Student potrafi posługiwać się mikroskopem świetlnym. Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania preparatów mikroskopowych z różnego rodzaju materiału. Wykorzystuje nabyte wiadomości do prowadzenia obserwacji mikroskopowych i wykonywania rysunków. Potrafi przeprowadzać doświadczenia, polegające na wykrywaniu związków chemicznych w materiale roślinnym, z użyciem sprzętu laboratoryjnego. Umie analizować i interpretować otrzymane wyniki symulacji komputerowych wybranych procesów cytofizjologicznych. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej
Inne kompetencje (postawy)
Student poczuwa się do odpowiedzialności za powierzany sprzęt oraz własną pracę, szanuje pracę własną i innych. Nabiera zdolności do pracy w zespole. Student przejawia zainteresowanie komórkową budową organizmów. Rozumie potrzebę i zalety korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy w procesie uczenia się. Nabywa prawidłowych nawyków po zakończeniu pracy z mikroskopem i/lub materiałem biologicznym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[dr Anna Sierosławska, dr Anna Rymuszka, dr Aleksandra Seta-Koselska, mgr Agnieszka Betlej, mgr Paweł Patrzylas od r. ak. 2009/10]
Treść zajęć:
Wprowadzenie w techniki badawcze i wyposażenie laboratorium. Zapoznanie z wybranymi technikami mikroskopii świetlnej. Techniki przygotowywania preparatów z materiału zwierzęcego i roślinnego. Techniki barwienia preparatów. Analiza mikroskopowa preparatów. Tkanki zwierzęce – specyfika budowy i fizjologii komórek różnych tkanek. Połączenia międzykomórkowe, macierz międzykomórkowa. Specyficzne składniki komórek roślinnych: ściana komórkowa, błony komórkowe, cytoplazma i cytoszkielet, wewnątrzkomórkowa sygnalizacja, autonomiczne organella komórkowe, jądro. Podział komórek i cykl komórkowy. Merystemy. Tkanki roślinne. Anatomia i morfologia korzenia, łodygi i liścia. Struktura organów generatywnych u okrytonasiennych. Oogeneza i spermatogeneza.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne:
Wiedza zdobyta w szkole średniej; Wiadomości uzyskane na lekcjach biologii w szkole średniej
metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
pokaz multimedialny, omówienie tematu i dyskusja, zajęcia laboratoryjne
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
laboratorium, zestaw odczynników, narzędzi i naczyń laboratoryjnych, materiał biologiczny, rzutnik multimedialny, komputery, program umożliwiający symulacje komputerowe
forma i warunki zaliczenia :
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych:
W semestrze zimowym: dwa kolokwia pisemne (test) – 50%, przygotowanie do omawiania bieżących tematów zajęć – 30%, wykonanie ćwiczeń oraz sprawozdania z nich – 20%.
W semestrze letnim: aktywność na zajęciach (20%), sprawdziany wstępne dotyczące bieżącego ćwiczenia (20%), trzy kolokwia pisemne (test) (60%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca:
Cichocki T., Litwin, J.A., Mirecka J. 2009. Kompendium histologii. Wyd. UJ, Kraków
Sawicki W. 2008. Histologia. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa
Bartel H. 2007. Embriologia. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa
Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej, Wyd. PWN, Warszawa
Wojtaszek P. i in. 2008. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa
Michejda i in. 2000. Podstawy biologii komórki roślinnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań
Szweykowska A. Szweykowski J. 2008. Morfologia. Tom1. Wyd. Nauk. PWN
Sarbak A. 2009. Podstawy techniki laboratoryjnej, Fosze, Rzeszów
Alberts B. i in. 2007. Podstawy biologii komórki, PWN Warszawa
Ostrowski K. 1988. Embriologia człowieka. PZWL, Warszawa
Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa
Rodkiewicz B i in. 1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wyd. UMCS, Lublin
Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa
Rodkiewicz B. 1997. Zarys biologii rozwoju, Wyd. UMCS. Lublin.