Chemia fizyczna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych
Kod ECTS:13300-XXXX-CWI0001
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć :

- Zapoznanie z metodami pomiarów wielkości fizycznych i ich wykorzystanie do opisu zjawisk fizykochemicznych.
- Praktyczna umiejętność stosowania definicji i pojęć z zakresu termodynamiki klasycznej do opisu procesów chemicznych i fizycznych,
- Wyznaczenie izotermy rozpuszczalności układów trójskładnikowych.
- Zbadanie rozdziału kwasu benzoesowego między dwie nie mieszające się ze sobą fazy.
- Wyznaczanie zmian entropii w układzie zamkniętym podczas topnienia lodu.
- Wyznaczanie składu roztworów zawartych w trójkącie Gibbsa
- Wyznaczanie molowej entalpii tworzenia wody podczas zobojętniania jonów pochodzących z mocnej zasady i mocnego kwasu oraz słabej zasady i mocnego kwasu.

Wiedza - student potrafi:
- Sformułować I i II zasadę termodynamiki, zna treść prawa Hessa i Kirchoffa.
- Definiować pojęcia: układ i otoczenie, proces egzo- i endoenergetyczny, energia wewnętrzna, entalpia, praca i ciepło, pojemność cieplna, entalpia tworzenia, entropia, energia i entalpia swobodna, procesy odwracalne i nieodwracalne, procesy samorzutne, wie jak wyglądają zmiany entropii w procesach odwracalnych i nieodwracalnych, zmiany entropii w procesach izotermicznych, izobarycznych i izochorycznych.
- Zna treść prawa podziału Nersta,
- Wie na czym polega proces ekstrakcji
- Zna zależność wzajemnej rozpuszczalnośći cieczy od temperatury.

Umiejętności - student potrafi:
- Wykonać pomiary za pomocą układu kalorymetrycznego.
- Obliczyć entalpię zobojętniania oparciu o uzyskane podczas doświadczenia wyniki.
- Obliczyć sumaryczną zmianę entropii i na jej podstawie określić czy dany proces przebiega w sposób odwracalny czy nieodwracalny.
- Rozdzielać mieszaninę za pomocą ekstrakcji.
- Wyznaczać skład roztworów zawartych w trójkącie Gibbsa w oparciu o wykonane ćwiczenie.
- Wyciągać samodzielne wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
- Stosować właściwe jednostki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[dr L. Kwietniewski, mgr M. Rycyk, mgr P. Adamek, mgr D. Zimmerman - 2011/12]
Treści programowe:
Termodynamika
Budowa cząsteczki
Równowagi fazowe
Kinetyka reakcji

Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: znajomość chemii ogólnej na poziomie studiów chemicznych oraz fizyki i matematyki w zakresie liceum na poziomie podstawowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne, dyskusja.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: -
forma i warunki zaliczenia
Zaliczenia ustne przeprowadzane przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych dotyczące celu oraz
zagadnień związanych z danym ćwiczeniem.
Końcowe zaliczenie pisemne.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
1.P.W. Atkins „Podstawy chemii fizycznej”, PWN 1999
2.R. Brdicka „Podstawy chemii fizycznej” PWN 1970
3.K. Pigoń, Z. Ruziewicz „Chemia fizyczna” PWN 1986
4.Sobczyk L., Kisza A., Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa 1981
5.Z. Sorbak, „Podstawy techniki laboratoryjnej”, Wyd. FOSZE, 2009.