Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych
Kod ECTS:13300-XXXX-CWI0002
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: znajomość chemii ogólnej na poziomie liceum ogólnokształcącego

Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Zapoznanie studentów z przepisami BHP pracowni chemicznej oraz ze sprzętem stosowanym w laboratorium chemicznym i z podstawowymi technikami laboratoryjnymi.

Wiedza - student potrafi:
Rozwiązywać zadania rachunkowe z przeliczania stężeń roztworów
Obliczać pH roztworów
Identyfikować proste substancje nieorganiczne na podstawie reakcji charakterystycznych
Rozliczać równania redoks

Umiejętności - student potrafi:
Poprawnie korzystać ze sprzętu oraz urządzeń znajdujących się w pracowni chemicznej.
Potrafi umiejętnie obchodzić się z substancjami chemicznymi: stężonymi kwasami i zasadami, substancjami trującymi oraz wydzielającymi dymy.
Potrafi przygotować roztwór o określonym stężeniu i pH.
Wyciągać samodzielne wnioski dotyczące wykonywanych ćwiczeń.
Stosować właściwe jednostki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[dr L. Kwietniewski, mgr M. Rycyk, mgr P. Adamek, mgr A. Banach - 2011/12]
treści programowe
- Zapoznanie ze sprzętem i podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi
- Sporządzanie roztworów mianowanych
- Miareczkowanie roztworów
- Sporządzanie roztworów buforowych o określonym pH
- Analiza jakościowa kationów, anionów oraz soli
- Właściwości redoks nadmanganianu potasu i H202
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne, dyskusja.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: -
forma i warunki zaliczenia
Trzy kolokwia pisemne z zagadnień dotyczących przeprowadzanych ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
Z. Sarbak „Podstawy techniki laboratoryjnej” Wyd. FOSZE 2009.
A. Śliwa „Obliczenia chemiczne” PWN 1987
J. Minczewski, Z.Marczenko „Chemia analityczna” tom I i II PWN 1975