Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:16900-XXXX-CWI0095
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Nauka obsługi AutoCAD. Wykorzystanie podstawowych narzędzi wspomagających pracę w AutoCAD. Wyuczenie podstawowych i niezbędnych zachowań w pracy z projektami w AutoCAD. Przyswojenie norm i zasad tworzenia rysunków i wydruków z CAD.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Rysunek techniczny
Geometria wykreślna.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student odtwarza zadany rysunek techniczny w wirtualnej przestrzeni 2D. Definiuje warstwy, rodzaje i szerokości linii projektu. Za pomocą narzędzi wylicza powierzchnię obiektów płaskich złożonych. Rozróżnia style wymiarowania. Dobiera odpowiednie sposoby kreskowania. Wybiera odpowiednią skalę projektu i definiuje odpowiednie skale rzutni.
Umiejętności:
Student samodzielnie tworzy rysunki koncepcyjne, projektuje technicznie i dobiera odpowiednie style wydruku. Korzysta z dostępnych narzędzi. Łączy wiedzę z rysunku technicznego i geometrii wykreślnej. Analizuje rysunki techniczne i ocenia ich złożoność. Rysuje podstawowe obiekty i nakreśla konstrukcję dla obiektów złożonych. Stosuje podział na warstwy i różnicuje style i szerokości linii. Stosuje zasady wymiarowania rysunków. Współpracuje w pracy nad projektem z innymi studentami (praca zespołowa) Wykonuje poprawnie ustawione arkusze po czym wydrukuje je używając drukarki. Student prezentuje gotową pracę.
Inne kompetencje (postawy):
Studenta wyróżnia dbałość o szczegóły i dokładność. Kreatywność w projektowaniu koncepcyjnym. Otwartość na nowe style. Zdolność do pracy w zespołach. Świadomość poprawnego rysowania projektów technicznych. Zorientowanie na tworzenie przejrzystych, nowoczesnych i prostych kompozycji.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Ćwiczenia praktyczne.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Klimatyzowana pracowania komputerowa, oprogramowanie (AutoCAD możliwie najnowsza wersja, 3D Max, Photoshop), rzutnik, komputery przystosowane do pracy w CAD (duże monitory, dobre karty graficzne i procesory wielowątkowe, ok 4 do 8GB RAM)
Treści programowe przedmiotu
[mgr inż. Adam Stępień - 2012/13]

Treści programowe:
Treść zajęć:
Obsługa GUI AutoCAD, jego personalizacja. Tworzenie szablonów. Tworzenie obiektów typu: linia, prosta, polilinia, wielobok, prostokąt, łuk, okrąg, splajn, elipsa, punkt, kreskowanie. Rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem współrzędnych kartezjańskich i biegunowych oraz dostępnych narzędzi: skok, siatka, biegun, śledzenie, orto. Tryby lokalizacji. Zarządzanie cechami obiektów. Metody modyfikacji rysunków, edycja poprzez uchwyty, rozmieszczanie bloków. Rysunki aksonometryczne. Wykorzystanie warstw, bloków oraz zapytań. Ustawienia strony do wydruku, style wydruku, rozmieszczenie obiektów, rzutnie oraz skalowanie. Wymiarowanie, edycja wymiarów, style, dodawanie wymiarowania w rzutniach przestrzeni papieru. Teksty: dodawanie, style, edycja. Praca z obrazami rastrowymi.
Każdy temat poprzedzony jest prezentacją multimedialną, zapoznaniem z poleceniami tekstowymi i opisem ich opcji, przedstawieniem możliwości ich zastosowania. Podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia praktyczne mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Pozytywna ocena z testów komputerowych (50%), przygotowanie semestralnego projektu technicznego w formie wydruku (50%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Pikoń. A., AutoCAD 2005 PL, Helion;
Sykes T. S., AutoCAD 2005 EN+PL Podstawy, Help;
Literatura uzupełniająca:
Babiuch M., AutoCAD 2007 i 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion;
Praca zbiorowa, AutoCAD w architekturze krajobrazu, SGGW;
Pikoń A., AutoCAD 2005 i 2005 PL. Minisłowniczek poleceń: angielsko-polski i polsko-angielski, Helion.
Inne pomoce dydaktyczne:
Autodesk AutoCAD 2012 lub 2011 lub 2010, PhotShop.