Zasady projektowania krajobrazu (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:03900-XXXX-WYK0099
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Poznanie podstawowej terminologii stosowanej w architekturze krajobrazu. Zapoznanie studentów z warsztatem i obszarem działań architekta krajobrazu. Ukazanie podstawowych zasad projektowania krajobrazu.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student definiuje podstawową terminologię stosowaną w architekturze krajobrazu, wskazuje podstawowe zasady projektowania krajobrazu, opisuje obszar działań architekta krajobrazu oraz zakres niezbędnych do pracy umiejętności. Charakteryzuje zasady ergonomii i percepcji człowieka, opiuje biologiczne, społeczne, estetyczne, duchowe potrzeby człowieka w kontekście projektowania obiektów architektury krajobrazu. Wymienia elementy i zasady kompozycji, objaśnia ogólną metodykę projektowania, wskazuje podstawowe źródła wiedzy niezbędne do pracy w zawodzie architekta krajobrazu.
Umiejętności:
Student formułuje i interpretuje ogólne zależności kompozycyjne zachodzące w przestrzeni, posługuje się odpowiednią metodyką w procesie projektowania; weryfikuje w procesie projektowym różne potrzeby człowieka, wyszukuje odpowiednie informacje w procesie samokształcenia.
Inne kompetencje (postawy):
Etyka i odpowiedzialność projektanta, chęć pogłębiania i zdobywania nowej wiedzy, zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru zawodu architekta krajobrazu,
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z prezentacją multimedialną. Omówienie i analiza przypadku. Szkic ideowy.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
rzutnik multimedialny, komputer wyposażony w aplikację CAD, rzutnik pisma, materiały i przybory kreślarskie i rysunkowe,
Treści programowe przedmiotu
[dr inż. Jan Niedźwiedź - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Podstawowa terminologia architektury, architektury krajobrazu. Podstawowa wiedza i warsztat architekta krajobrazu. Aspekty prawne działalności architekta krajobrazu. Najważniejsze akty prawne: ustawy, rozporządzenia i normy. Dziedziny nauki pokrewne dla architektury krajobrazu. Zawody pokrewne. Obszar działań architekta krajobrazu. Ogólne zasady i elementy kompozycji. Kompozycja wnętrza ogrodowego. Cechy obiektów. Materia i tworzywo kształtowane przez architekta krajobrazu. Materia ożywiona i nieożywiona. Dynamika projektowanego krajobrazu. Kreacja w procesie projektowania. Projekt, rodzaje projektów. Projekt – zadanie projektowe, decyzja projektowa. Metody stosowane w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu. Projektowanie jako działanie celowe, metodyczne. Odpowiedzialność projektanta. Projektant jako osoba przewidująca i rozumiejąca potrzeby użytkowników. Przestrzeń jako pojęcie i miejsce działań projektanta. Elementy krajobrazu. Etyka i odpowiedzialność zawodowa. Uwarunkowania projektowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin ustny z treści wykładów i zadanych lektur (100%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z. 1979: Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa – Kraków.
2.Böhm A.1998: "Wnętrze" w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy i analizy porównawczej pojęcia, Politechnika Krakowska, Kraków.
3.Böhm A. 1994. Architektura krajobrazu. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków
4.Borcz Z. 2000. Elementy projektowania zieleni. Wydawnictwo AR, Wrocław
5.Neufert E. 2003,: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydawnictwo ARKADY, Warszawa
6.Patoczka P. 1999. Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych. Zakład Graficzny PK, Kraków
7.Patoczka P. 2000. „Ściany” i „bramy” w krajobrazie. Zakład Graficzny PK, Kraków
8.Pokorski J., Siwiec A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. WsiP, Warszawa.
9.Rylke J. 1999. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
-
Inne pomoce dydaktyczne:
dokumentacje projektowe