Biologia roślin (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:13100-XXXX-CWI0094
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami stosowania nomenklatury botanicznej oraz z podstawami systematyki roślin. Przedstawienie zagadnień dotyczących organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych – budowa, rozwój i funkcje. Zapoznanie z metodami rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student posiada wiedzę na temat budowy morfologicznej i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych. Rozpoznaje i definiuje poszczególne organy roślin nasiennych. Definiuje oraz charakteryzuje typy tkanek roślinnych Zna zasady nazewnictwa roślin oraz podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z systematyką roślin. Posiada podstawową wiedzę na temat systematyki roślin. Zna typy ruchów oraz formy życiowe roślin. Zna podstawowe zasady wykonywania zielnika.
Umiejętności:
Potrafi scharakteryzować i narysować organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych. Potrafi zastosować wybrane metody wegetatywnego rozmnażania roślin. Posługuje się nomenklaturą botaniczną. Prawidłowo sporządza zielnik.
Inne kompetencje (postawy):
-
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Ćwiczenia z prezentacją multimedialną, metody dialogowe, metody warsztatowe,
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Komputer, rzutnik multimedialny, telewizor, magnetowid, fotografie i ryciny, rośliny.
Treści programowe przedmiotu
[mgr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Podstawowe pojęcia i zagadnienia z systematyki roślin. Zasady nazewnictwa botanicznego. Tkanki roślinne. Budowa i funkcje organów generatywnych i wegetatywnych. Metody rozmnażania roślin. Ruchy roślin. Zasady sporządzania zielników.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Kolokwia (80%), praca semestralna - zielnik (10%), obecność na zajęciach (10%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, filmy VHS i DVD, fotografie i ryciny, żywe i suszone okazy roślin