Biologia roślin (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:13100-XXXX-WYK0094
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest pogłębianie wiadomości z zakresu struktury i funkcji komórki roślinnej, anatomii rozwojowej organów wegetatywnych i generatywnych roślin oraz ich właściwego rozumienia. Podstawowe mechanizmy regulacji procesów i przemian fizjologicznych roślin.
Zapoznanie studenta z zależnościami między budową organów roślin i ich funkcjami.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student definiuje poszczególne narządy komórki. Objaśnia związki między budową składników komórki i ich funkcjami. Zna powiązania między organami wegetatywnymi i generatywnymi roślin wyższych a otaczającym je środowiskiem. Zna reakcje tych organów na różne czynniki środowiska.
Umiejętności:
Potrafi wykonać i opisać schematyczne rysunki dotyczące narządów komórkowych, anatomicznej budowy łodygi, liści i korzeni oraz procesów płciowych w kwiecie. Potrafi zaprezentować budowę kwiatu w postaci wzoru lub narysu. Posługuje się diagramami oraz wzorami strukturalnymi i sumarycznymi przedstawiającymi podstawowe procesy zachodzące w roślinie. Prawidłowo opracowuje i interpretuje zdobytą wiedzę w postaci referatów.
Inne kompetencje (postawy):
-
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z prezentacją multimedialną.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Komputer, rzutnik multimedialny, telewizor, magnetowid, ekran projekcyjny.
Treści programowe przedmiotu
[Dr inż. K. Karczmarz - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Struktura i funkcje komórki roślinnej. Anatomia rozwojowa korzenia, pędu i liścia. Morfogeneza kwiatów, owoców i nasion. Gospodarka wodna roślin. Przemiany związków organicznych i energii u roślin - fotosynteza i oddychanie roślin. Mechanizmy regulacji procesów życiowych. Gospodarka mineralna roślin - aspekty ilościowe i jakościowe odżywiania mineralnego. Fitohormony i inne regulatory – rola w procesie wzrostu różnicowania i przemieszczania oraz układania komórek embrionalnych w zawiązki organów. Transport i dystrybucja asymilatów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny (80%), referat (10%), obecność na zajęciach (10%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
A. Szweykowska, J. Szwejkowski. 2006. Botanika – morfologia, tom I, Botanika – systematyka, tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
J. Kopcewicz, S. Lewak. 2007. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Z. Starck. 2003. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa;
J. Nurzyński. 2003. Nawożenie roślin ogrodniczych. WARwL; Lublin;
Literatura uzupełniająca:
J. Jasnowska, J. Radomski. 1995. Botanika. Wyd. :Brasika”, Szczecin;
Pałczyński, Z. Podbielkowski, B. Polakowski. 1995. Botanika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
S. Tołpa, J. Radomski. 1985. Botanika. PWRiL, Warszawa;
E. Malinowski. 1987. Anatomia roślin. Podręcznik dla studentów szkół wyższych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Broda B. 2002. Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
S. Gumiński. 1983. Ogólna fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
P. Wojtaszek, A. Woźny, L. Ratajczak. 2007. Biologia komórki roślinnej – struktura, tom I, Biologia komórki roślinnej – funkcja, tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
A.Woźny, J. Michejda, L. Ratajczak. 2001. Podstawy biologii komórki roślinnej. Wydawnictwo UAM, Poznań;
Z. Hejnowicz. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
B. Broda, J. Mowszowicz. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
J. Mowszowicz. 1985. Przewodnik do oznaczani krajowych roślin zielarskich. PWRiL, Warszawa;
L. Rutkowski. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, filmy VHS i DVD, ryciny, fotografie