Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:13100-XXXX-CWI0093
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Znajomość fauny Polski w odniesieniu do środowiska naturalnego i krajobrazu oraz uwzględnianie występowania dzikich i udomowionych gatunków zwierząt podczas procesu projektowania i pielęgnacji krajobrazu.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student ma podstawową wiedzę o faunie Polski. Wymienia i charakteryzuje wymagania środowiskowe i zachowania dzikich i udomowionych gatunków zwierząt. Objaśnia relacje zachodzące pomiędzy środowiskiem naturalnym - siedliskiem, a gatunkami zwierzętami i ich populacjami.
Umiejętności:
Student rozpoznaje podstawowe grupy i gatunki dzikich i udomowionych zwierząt w krajobrazie Polski. Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy o zwyczajach, zachowaniu, potrzebach i wymaganiach zwierząt podczas procesu projektowania krajobrazu i tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Wyszukuje, analizuje i wykorzystuje w praktyce dodatkowe informacje o polskich i obcych gatunkach zwierząt. Student rozpoznaje czynniki antropopresji wpływające na dzikie gatunki zwierząt oraz posiada umiejętność minimalizacji ich wpływu poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie projektowania krajobrazu.
Inne kompetencje (postawy):
Student ma świadomość znaczenia zwierząt w krajobrazie oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem roli i wymagań zwierząt.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, metody problemowe, prezentacja
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
mikroskopy stereoskopowe, komputer i projektor multimedialny, telewizor, magnetowid
Treści programowe przedmiotu
[Dr Magdalena Lubiarz - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Systematyczny przegląd zwierząt Polski z uwzględnieniem warunków siedliskowych, wymagań i zwyczajów wybranych gatunków (m.in. zwierzęta w parku miejskim, ogrodzie, stawie ogrodowym). Czynniki mogące wpływać na występowanie zwierząt w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
kolokwia (70%), prace ćwiczeniowe(20%), obecność na zajęciach (10%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Boczek J. i in. 1981. Wybrane działy zoologii. PWN, Warszawa
2.Dobrowolski K. A. 1981. Zoologia. WSiP, Warszawa
3.Hempel - Zawitkowska J. 2007. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa
4.Jura C. 2002. Bezkręgowce. PWN, Warszawa
5.Rajski A. 1997. Zoologia, t.1 i 2. PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
-
Inne pomoce dydaktyczne:
prezentacja multimedialna, okazy zwierząt spreparowanych i żywych, filmy VHS i DVD, klucze do oznaczania zwierząt