Ekologia (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:07200-XXXX-1003WYK0085
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO » Ekologia
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ekologią na poziomie organizmów, populacji i ekosystemów.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student definiuje procesy ekologiczne (przepływ energii i informacji oraz krążenie materii w przyrodzie). Wymienia i opisuje poziomy organizacji systemów ekologicznych. Charakteryzuje niszę ekologiczną. Wymienia populacje roślin i zwierząt ze wskazaniem ich struktur. Tłumaczy pojęcia ekologiczne np. biocenoza, ekosystem, sukcesja ekologiczna itp.
Umiejętności:
Wykorzystywania procesów ekologicznych oraz różnych typów zależności i interakcji zachodzących w ekosystemach w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu.
Inne kompetencje (postawy):
-
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
wykład z prezentacją multimedialną
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
komputer, rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
[dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych – jej związki z innymi naukami. Kierunki rozwoju ekologii. Przepływ energii i krążenie materii w przyrodzie. Poziomy organizacji systemów ekologicznych. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska. Organizmy a środowisko. Bioenergetyka organizmów. Tolerancja. Adaptacja. Nisza ekologiczna. Analiza populacji roślin i zwierząt. Rozrodczość, śmiertelność i inne cechy populacji. Migracje i ich znaczenie. Teoria wysp i teoria metapopulacji. Struktura populacji – wiekowa, płciowa, przestrzenna, socjalna. Strategie życia. Typy interakcji między różnymi gatunkami. Zależności konkurencyjne i eksploatacyjne. Biocenozy i ekosystemy. Struktura troficzna. Cykle biogeochemiczne. Produktywność. Sukcesja ekologiczna. Interakcje między populacjami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny –test (100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Andrzejewski R., Falińska K., Populacje roślin i zwierząt, Warszawa 1986
Banaszak J., Wiśniewski H., Podstawy ekologii, Toruń 2005
Krebs J. R., Nicholas B., Davies N. B., Wprowadzenie do ekologii behawioralnej, Warszawa 2001
MacKenzie A., Ball A. S., Virdee S. R., Ekologia. Krótkie wykłady, Warszawa 2005
Remmert H., Ekologia, Warszawa 1985
Trojan P. Ekologia ogólna, PWN, Warszawa, 1974