Historia muzyki - Romantyzm (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04WYK0022
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
- Zapoznać z gatunkami muzyki XIX wieku.
- Zaznajomić z twórcami i dziełami muzyki okresu romantyzmu.
- Wskazać nurty stylistyczne muzyki okresu romantyzmu.

Zamierzone efekty kształcenia:
Student powinien:
- Znać gatunki i formy muzyki XIX wieku.
- Znać twórców i dzieła okresu romantyzmu.
- Umieć zanalizować i zinterpretować wybrane dzieła kompozytorów romantycznych.
- Rozróżniać nurty stylistyczne w muzyce okresu romantyzmu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
- Tło historyczno-kulturowe okresu romantyzmu.
- Liryka wokalna.
- Muzyka fortepianowa (liryka fortepianowa, styl wirtuozowski).
- Muzyka symfoniczna (nurt klasycyzujący, nurt programowy).
- Opera w XIX wieku.
- Dramat muzyczny.
- Szkoły narodowe (szkoła rosyjska, czeska i skandynawska).
- Muzyka religijna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
- Metoda wykładu konwencjonalnego; metoda poglądowa przez słuchanie muzyki; wykorzystanie technik multimedialnych.
- Płyty CD i DVD oraz odpowiednie odtwarzacze; partytury utworów; literatura specjalistyczna.


Forma i warunki zaliczenia
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 25 %.
- Znajomość wybranych lektur - 25 %.
- Egzamin ustny - 50 %.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- J. Chomiński: Historia muzyki, cz. I-II, Kraków 1990.
- A. Einstein: Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1983.
- Z. Lissa: Historia muzyki rosyjskiej, Kraków 1955.
- B. Schaeffer: Dzieje muzyki, Warszawa 1983.
Literatura uzupełniająca:
- Die Musik in Geschichte und Gegenwart.
- Encyklopedia muzyczna PWM, Część Biograficzna.
- L. Erhard: Brahms, Kraków 1984.
- H. Swolkień: Robert Schumann, Warszawa 1973.
- Z. Jachimecki: Wagner, Kraków 1983.