Psychologia sądowa (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:14400-XXXX-0200KON0051
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Konwersatorium (1 do wyboru)
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Poznanie przepisów i norm prawa kanonicznego stanowiących podstawę stwierdzenia nieważności małżeństwa z kan 1095 KPK oraz norm zawartych w Instrukcji Dignitas Connubii; zapoznanie się z elementami dojrzałej osobowości; poznanie specyfiki chorób i zaburzeń psychicznych; analiza akt sądowych.
CEL Konwersatorium:
w zakresie wiedzy: charakterystyka poszczególnych chorób psychicznych i zburzeń osobowości; przedmiot małżeństwa a choroby psychiczne i zaburzenia osobowości
w zakresie postaw: wnikliwość i precyzja przy wykonywaniu poszczególnych czynności procesowych; pomoc i szacunek wobec osób uczestniczących w procesach małżeńskich
w zakresie umiejętności: analiza materiału dowodowego zgromadzonego w aktach spraw małżeńskich; supozycja odpowiednich norm prawa kanonicznego do danego stanu faktycznego; obiektywizm w ocenie poszczególnych typów osobowości
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kan. 1095 KPK jako podstawa prawne stwierdzenia nieważności małżeństwa z przyczyn spowodowanych chorobą psychiczną lub innymi zaburzeniami osobowości
Normy Instrukcji procesowej Dignitas connubii
Osobowość dojrzała i jej elementy
Pojęcie choroby psychicznej i analiza wybranych chorób
Pojęcie zaburzeń psychicznych i analiza wybranych zaburzeń
Analiza akt sądowych w kontekście chorób i zaburzeń psychicznych
Analiza opinii biegłego w kontekście chorób i zaburzeń psychicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: przygotowanie i prezentacja poszczególnych zagadnień, praca z tekstem, wykorzystanie akt sądowych, analiza opinii biegłego
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność, przygotowanie i prezentacja referatu
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus. AAS 75 (1983), pars II, 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera normy, które stanowią podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa oraz normy procesowe będące podstawą stwierdzenia jego nieważności.
2.Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii „Dignitas Connubii”, Citta del Vaticano 2005. Przedmiotowa instrukcja zawiera normy procesowe stosowane w kanonicznych procesach małżeńskich, ubogacone dyspozycjami koniecznymi dla poprawnej aplikacji norm kodeksowych.
3.Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, redakcja naukowa T. Rozkrut, Wydawnictwo diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007. W powyższej pozycji zawarty jest komentarz do poszeczególnych norm Instrukcji.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003. Powyższa pozycja dotyczy kwestii psychologicznych na gruncie prawa polskiego. Jest ona jednak przydatna dla kanonisty, ponieważ wskazuje na specyfikę chorób psychicznych, zaburzeń i niedorozwoju umysłowego. Poszerzenie wiedzy z zakresu znajomości przedmiotowych zagadnień może być wykorzysta przez kanonistów w kanonicznych procesach małżeńskich.
2.M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Wydawnictwo diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007. Pozycja zawiera wiadomości konieczne do zrozumienia poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa i norm procesowych (zwłaszcza tych odnoszących się do zadań i roli biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim).
3.G. Leszczyński, Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Ius Matrimoniale 9 (15)2004, s. 137-150. Autor wskazuje na ogromne znaczenie biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa i wielki walor rzetelnie sporządzonej opinii, podkreślając jednocześnie, iż sędzia nie jest związany opinii przygotowaną przez biegłego.
4.S. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Drukarnia Diecezjalna, Lublin 1999. W przedmiotowej pozycji zostały zebrane i opisane poszczególne choroby i zaburzenia psychiczne oraz przeanalizowane w aspekcie psychologicznym w kontekście kan. 1095 nr 3. Ponadto został również ukazany ich wpływ na osobowość człowieka w kontekście zawartego związku małżeńskiego.
5.S. Paździor, Przyczyny poważnego braku rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2, Wydawnictwo Polihymnia sp. z o. o., Lublin 2004. Niniejsza pozycja ukazuje wpływ poszczególnych zaburzeń osobowości na intelekt osoby. Są to istotne czynniki, które mogą stać się podstawą stwierdzenia nieważności małżeństwa na podstawie kan. 1095 nr 2.