Style i literatura muzyczna - XX w. (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0062
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu.

Ćwiczenia z literatury muzycznej prowadzone są równolegle z wykładem historii muzyki XX w. i stanowią ilustrację muzyczną zagadnień poruszanych na wykładzie. Założeniem jest poznanie reprezentatywnych utworów w kontekście nurtów panujących w muzyce XX wieku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.

Przedstawienie światowych dzieł literatury muzycznej powstałych w XX w. Ukazanie na konkretnych przykładach różnorodnej stylistyki panującej w omawianym okresie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne.
Prezentacja muzyki z wykorzystaniem systemów audio-video, fonoteki, wideoteki oraz Internetu.

Forma i warunki zaliczenia Test znajomości literatury muzycznej i stylów muzycznych na podstawie rozpoznawania odtwarzanych fragmentów muzyki - 100%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Schaeffer B. Nowa muzyka.
Ewen D. The Complete Book of 20th Century Music.