Style i literatura muzyczna - Klasycyzm (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0065
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z literaturą muzyczną klasycyzmu, stylami i estetyką, cechami głównych form i gatunków muzycznych oraz techniką kompozytorską. Umożliwienie praktycznej znajomości wybranych utworów. Ukazanie rozwoju języka muzycznego. Wskazanie specyfiki kulturowej różnych ośrodków muzycznych oraz ich wzajemnych relacji. Podanie podstawowych źródeł literatury muzycznej. Przygotowanie do pracy naukowej i pedagogicznej oraz twórczego upowszechniania kultury muzycznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Periodyzacja i charakterystyka stylów muzycznych oraz literatury muzycznej okresu klasycyzmu. Zarys życia i działalności wybitnych kompozytorów. Charakterystyka podstawowych form muzyki religijnej i świeckiej okresu klasycyzmu oraz rozwoju techniki kompozytorskiej na podstawie słuchanych utworów muzycznych. Słuchanie nagrań i krótka analiza przykładowych utworów muzycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Metody nauczania wspieranego technikami audio; ćwiczenia aktywizujące (prezentacje audio wybranych form i gatunków muzycznych czołowych kompozytorów przygotowywane przez studentów); słuchanie i analiza wybranych dzieł muzycznych; praca własna studentów (m. in. poznawanie utworów nieuwzględnionych podczas zajęć, uzupełnianie wiadomości w oparciu o wskazaną literaturę).

Forma i warunki zaliczenia:
Na zaliczenie przedmiotu składa się: test audio (rozpoznanie utworów z podanej listy) - 50%; znajomość twórczości czołowych kompozytorów oraz stylów muzycznych klasycyzmu - 25%; przygotowanie prezentacji audio i tekstu na temat jednej formy lub gatunku muzycznego - 15%; obecność na zajęciach (max. 3 nieobecności); aktywne uczestnictwo w zajęciach - 10% . Nauka przedmiotu kończy się zaliczeniem z oceną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- Krummacher F.: Klassicizmus, (w:) Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil 5, Kas-Mein, Kassel 1996, Sp. 241-247.
- Mądry A.: Carl Philipp Emanuel Bach, Poznań 2003.
- Nowak-Romanowicz A.: Historia muzyki polskiej. Klasycyzm 1750-1830, T. IV, red. S. Sutkowski, Warszawa 1995.
- Rosen Ch.: The classical style: Haydn, Mozart, Beethoven, New York - London 1997.
- Zaganiacz-Mazur L.: Audycje muzyczne, T. III, Podstawy historii muzyki - część 1, Warszawa 2001.