Style i literatura muzyczna - Barok (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0064
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z literaturą muzyczną baroku, stylami i estetyką, cechami głównych form i gatunków muzycznych oraz techniką kompozytorską. Umożliwienie praktycznej znajomości wybranych utworów. Ukazanie rozwoju języka muzycznego. Wskazanie specyfiki kulturowej różnych ośrodków muzycznych oraz ich wzajemnych relacji. Podanie podstawowych źródeł literatury muzycznej. Przygotowanie do pracy naukowej i pedagogicznej oraz twórczego upowszechniania kultury muzycznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ograniczenia: Na zajęcia mogą uczęszczać studenci II roku muzykologii.
Treści programowe: Periodyzacja i charakterystyka stylów muzycznych oraz literatury muzycznej okresu baroku. Zarys życia i działalności wybitnych kompozytorów. Charakterystyka podstawowych form muzyki religijnej i świeckiej okresu baroku oraz rozwoju techniki kompozytorskiej na podstawie słuchanych utworów muzycznych. Słuchanie nagrań i krótka analiza przykładowych utworów muzycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: metody nauczania wspieranego technikami audio; ćwiczenia aktywizujące (prezentacje audio wybranych form i gatunków muzycznych czołowych kompozytorów przygotowywane przez studentów); słuchanie i analiza wybranych dzieł muzycznych; praca własna studentów (m. in. poznawanie utworów nieuwzględnionych podczas zajęć, uzupełnianie wiadomości w oparciu o wskazaną literaturę).

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Na zaliczenie przedmiotu składa się: test audio (rozpoznanie utworów z podanej listy); znajomość twórczości czołowych kompozytorów oraz stylów muzycznych baroku; przygotowanie prezentacji audio i tekstu na temat jednej formy lub gatunku muzycznego; obecność na zajęciach (max. 3 nieobecności); aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nauka przedmiotu kończy się zaliczeniem z oceną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
- Blume F.: Barock. (W:) MGG. T 1. Kassel-Basel 1949-1951.
- Bukofzer M.: Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha. Warszawa 1970.
- Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K.: Historia muzyki. Cz. I. Kraków 1989.
- Łobaczewska S.: Style muzyczne. T. I, cz. 2: Styl barokowy. Kraków 1961.
Dyskografia (wybrane CD):
- Meiterwerke des Barock. 60 CD Limited Edition. 88697303862. Sony BMG Music Entertainment 2008.
- Bach Edition. Das Gesamtwerk. 160 CD. Brillant Classics 99701-99706, 92754.
Point Classics 2005.
Literatura uzupełniająca:
- Anderson N.: Baroque musik: From Monteverdi to Händel. Londyn 1994.
- Chomiński J. M.: Historia harmonii i kontrapunktu. T. I. Kraków 1958. T. II. Kraków 1962.
- Chomiński J. M, Wilkowska-Chomińska K.: Formy muzyczne. T. 1.: Małe formy
instrumentalne. Kraków 1983. T. 3.: Pieśń. Kraków 1974. T. 5.: Wielkie formy
wokalne. Kraków 1984.
- Chrzanowski T.: Barok - styl i epoka. (W:) Sztuka świata. T. 7. Warszawa 1994.
- Encyklopedia Muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 2001.
- Encyklopedia muzyczna PWM. Red. E. Dziębowska. Kraków 1979.
- Feicht H.: Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku. Kraków 1980.
- Fubini E.: Historia estetyki muzycznej. Kraków 1997.
- Łobaczewska S.: Zarys historii form muzycznych. Kraków 1950.
- Muchenberg B.: Pogadanki o muzyce. T. I - II. Kraków 1970.
- Mizgalski F.: Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej. Poznań 1959.
- Podhajski M.: Formy muzyczne. Warszawa 1991.
- Schaeffer B.: Dzieje muzyki. Warszawa 1983.
- Szlagowska D.: Muzyka baroku. Skrypty i Podręczniki 29. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Gdańsk 1998.
- Wesołowski F.: Barokowa teoria afektów w praktyce muzycznej. Zeszyty naukowe 63. Akademia Muzyczna Wrocław 1994.
- Wesołowski F.: Niektóre uwagi na temat stylów realizacji basso continuo. Zeszyty naukowe 50. Akademia Muzyczna Łódź 1989.