Procesy małżeńskie (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0049
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Procesy małżeńskie
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przedmiotem zajęć jest prezentacja norm dotyczących procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa oraz innych procesów małżeńskich. Ponadto zapoznanie się ze strukturą niektórych pism procesowych.
CEL ĆWICZEŃ:
w zakresie wiedzy: znajomość podstawowych norm dotyczących procesów małżeńskich,
w zakresie postaw: wypracowanie u studenta przekonania, że procesy małżeńskie stoją na straży świętości i nierozerwalności małżeństwa,
w zakresie umiejętności: właściwe wskazanie, interpretacja i użycie norm, które dotyczą procesów małżeńskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Właściwość sądowa przy procesach małżeńskich
Strony procesowe. Małżonkowie jako strony procesowe
Skarga powodowa. Wprowadzenie sprawy
Tytuły do zaskarżenia małżeństwa. Ustalenie formuły wątpliwości.
Etap dowodzenia w procesach małżeńskich
Zakończenie instancji
Ogłoszenie akt, zamknięcie postępowania dowodowego i dyskusja sprawy
Wyrokowanie. Elementy wyroku.
Sposoby podważenia wyroku
Orzeczenie separacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, praca nad normami Instrukcji procesowej dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”. Zapoznanie się z zadaną literaturą
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: umiejętność posługiwania się normami VII Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczące procesów małżeńskich, zreferowanie zadanych artykułów
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność, obecność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
2.Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, praca zbiorowa, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007.
2.M. Greszata: Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007.