Proces zwyczajny (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0048
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Proces zwyczajny
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przedmiotem zajęć jest omówienie pojęcia i rodzajów procesów kanonicznych oraz elementów materialnych i formalnych procesu spornego poprzez analizę norm procesowych.
CEL ĆWICZEŃ: Znajomość podstawowych instytucji prawa kanonicznego dotyczących kościelnego prawa procesowego i struktur sądownictwa kościelnego.
w zakresie wiedzy: Znajomość podstawowych instytucji prawa kanonicznego dotyczących kościelnego prawa procesowego i struktur sądownictwa kościelnego
w zakresie postaw: wypracowanie u studenta przekonania, że w Kościele postępowanie procesowe nie jest sposobem rozwiązywania sporów, a jedynie czymś ostatecznym.
w zakresie umiejętności: właściwe posługiwanie się i interpretacja norm z księgi VII Kodeksu Prawa Kanonicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot postępowania sądowego
Właściwość sądowa
Struktura sądownictwa kościelnego
Urzędy sądownictwa kościelnego
Procedura składania skargi powodowej
Procedura określania formuły wątpliwości
Procedura dowodzenia
Procedura dyskusji sprawy
Procedura wyrokowania
Procedura podważalności wyroku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zapoznanie się z zadaną literaturą
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: umiejętność posługiwania się normami VII Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, zreferowanie zadanych artykułów
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność, obecność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.A. Dzięga: Elementy strukturalne kanonicznego sądowego procesu spornego, w: Veritati Salvicae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin. Red. W. Wenz. Wrocław 2002, s. 101-115.
2.G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. 5. Pallottinum 2007.
3.Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, „Ius Matrimoniale” 1998, nr 3, 9-43.
4.Z. Grocholewski, Struktura etapu dowodowego procesu, w: Plenitudo Legis Dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana o. prof. Bronisławowi. W. Zubertowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 355-378.
5.R. Sztychmiler: Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000.
6.M. Greszata: Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007.
7.M. Greszata: Kanoniczny proces zwyczajny w ujęciu Księdza Profesora Jerzego Grzywacza, Lublin 2007.