Prawo kanonizacyjne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0034
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Prawo kanonizacyjne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Słuchacze powinni posiadać ogólną wiedzę o procesie kanonizacyjnym, znać w zarysie jego historię, powinni też posiadać ogólną wiedzę teologiczną, która będzie im potrzebna ze względu na przedmiot dowodzenia w procesie kanonizacyjnym.
CEL ĆWICZEŃ: Zapoznanie studentów z problematyką prawa kanonizacyjnego, jego historią i obecnym kształtem. Nauczanie Prawa kanonizacyjnego jest jednym jednym z istotnych elementów programu formacji kanonistów dającym im podstawową wiedzę pozwalającą im zrozumienie czym jest sama kanonizacja i znaczenie kultu świętych w Kościele, a także w przyszłości wypełniać różne funkcje w procesie kanonizacyjnym. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne dotyczące procedury kanonizacyjnej Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983, Konstytucji Apostolskiej "Divinus Perfectionis Magister" i Instrukcji "Sanctoru Mater"
w zakresie wiedzy: zapoznanie z formą procesu kanonizacyjnego, utwierdzenie i pogłębienie wiedzy studentów z zakresu ogólnego kanonicznego prawa procesowego, zaznajomienie w zarysie z historią kształtowania się procedury kanonizacyjnej, zdobycie ogólnej wiedzy teologicznej, która będzie im potrzebna ze względu na przedmiot dowodzenia w procesie kanonizacyjnym,
w zakresie postaw: wyrobienie szacunku dla kultu świętych, w procesie realizacji treści dotyczących prawa kanonizacyjnego należy podkreślić znaczenie prawa kanonizacyjnego dla życia i świętości Kościoła oraz kształtowania w tej świadomości studentów,
w zakresie umiejętności: zdobyciu podstawowych kwalifikacji które mogły by im w przyszłości pomóc w aspirowaniu do funkcji: postulatora, notariusza, promotora sprawiedliwości, sędziego delegowanego w procesach kanonizacyjnych, fachowego występowania w dyskusjach wraz ze wskazaniem funkcji jakie w procesie kanonizacyjnym mogą wypełniać osoby świeckie i przygotowanie ich do tego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do przedmiotu: prezentacja tematyki, źródeł, literatury, form pracy, sposobu zaliczania
Teologiczne i kanoniczne pojęcie świętości
Kanonizacje w Kościele katolickim, prawosławnym, innych wspólnotach
Pierwotne formy kanonizacji
Kodyfikacja Urbana VIII
Ustawodawstwo papieży Benedykta XIV, Klemensa XIII, Leona XII, Piusa IX i Leona XIII
Ustawodawstwo papieży Piusa X i postępowanie według KPK 1917
Reformy Piusa XI i Pawła VI
Geneza i struktura ustawodawstwa Jana Pawła II
Faza diecezjalna procesu: wymogi, właściwość sądowa; trybunał i inne osoby w dochodzeniu diecezjalnym
Dowody i dowodzenie w postępowaniu kanonizacyjnym
Rozpoczęcie sprawy, procesu i sesja otwarcia
Przygotowywanie pism procesowych: prośby postulatorskiej i pytań dla świadków
Sesje robocze
Proces rogatoryjny
Biegli: kategorie, powołanie, zadania, opinie
Rekognicja szczątek Sługi Bożego
Proces w sprawie udowodnienia cudu
Postępowanie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
Akt papieski
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: dyskusja, praca z tekstem, przygotowywanie pism procesowych, wykorzystanie materiałów prasowych
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: aktywność, wiedza, umiejętności, pozytywna ocena z egzaminu i ćwiczeń
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny, zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, wyd. 2; Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.
2.H. Misztal, Sanctorum Mater, Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchilanego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008; Wydawnictow KUL.
3.Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodastwa Jana Pawła II, pod red. H. Misztala, Lublin 1993; RW KUL.
4.Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, pod red. H. Misztala, W. Bara, Lublin – Tarnów 1999; Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL; Biblis Tarnów.
5.Cuda w sprawach kanonizacyjnych, pod red. W. Bara, Lublin 2006, Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.W. Bar, Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL, Lublin 2003.
2.Religioni et scientiae, pod red. P. Stanisza, RW KUL, Lublin 2001.
3.H. Misztal, W. Bar (ed.), Świętość kanonizowana według Jana Pawła II i Benedykta XVI, Katedra Prawa Kanonizacyjnego; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu Lublin 2006.