Teologia prawosławna (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01SEM0023
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologia - Ekumenizm (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Celem seminarium jest pomoc w pisaniu prac naukowych z zakresu teologii i duchowości prawosławnej. Nauka myślenia naukowego, analiz tekstów źródłowych, wyciągania wniosków oraz poszukiwania literatury naukowej na dany temat.

Zamierzone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, postawy):

W efekcie kształcenia doktorant powinien umieć: poszukiwać literaturę naukową: źródła i opracowania na dany temat, krytycznie analizować teksty źródłowe, wyciągać wnioski, pisać streszczenia, tworzyć struktury i plany tekstów naukowych (artykułów, prac magisterskich i prac doktorskich), samodzielnie pisać teksty naukowe. Ponadto, powinien doskonalić umiejętności wyrażania poglądów dotyczących teologii i duchowości chrześcijańskiego Wschodu. Seminarium ma być pomocne w kształtowaniu postawy otwartości i twórczego dialogu oraz uczyć zrozumienia dla inaczej myślących.
przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne
Seminarium dla doktorantów Instytutu Ekumenicznego oraz studentów teologii, którzy chcieliby napisać swe prace magisterskie z zakresu teologii i duchowości prawosławnej.
przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne
Seminarium dla doktorantów Instytutu Ekumenicznego oraz studentów teologii, którzy chcieliby napisać swe prace magisterskie z zakresu teologii i duchowości prawosławnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
Pomoc w wyborze tematów prac doktorskich i magisterskich. Dyskusja nad planami i fragmentami prac prezentowanych na seminarium. Ukazywanie specyficznych rysów teologii i duchowości prawosławnej w porównaniu z myślą oraz doświadczeniem duchowym chrześcijańskiego Zachodu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć:
seminarium, praca nad tekstem
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
tablica i kreda, notebook

forma i warunki zaliczenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych:
W oparciu o aktywny udział i prace pisemne w ciągu roku akademickiego na koniec semestru zaliczenie bez oceny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Literatura w zależności od potrzeb uczestników seminarium i wykładu monograficznego, jak również aktualnych problemów dla Kościołów wschodnich oraz ich relacji z innymi Kościołami chrześcijańskimi.

Literatura uzupełniająca:

Literatura w zależności od potrzeb uczestników seminarium i wykładu monograficznego, jak również aktualnych problemów dla Kościołów wschodnich oraz ich relacji z innymi Kościołami chrześcijańskimi.