Kościelne prawo procesowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200SEM0019
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przedmiotem zajęć jest praktyczna aplikacja zasad metodologii i metodyki prawa kanonicznego. Wprowadzenie do pisania prac dyplomowych z zakresu kanonicznego prawa procesowego: ustalenie dziedziny i poznanie problematyki badawczej, zbieranie literatury do pracy, przygotowanie materiału do pracy, analiza zebranej literatury, tworzenie roboczego planu pracy, pisanie pierwszej redakcji pracy magisterskiej a następnie ostatecznej jej redakcji.
CEL: Znajomość metodologii i metodyki prawa kanonicznego i przygotowanie w oparciu o wiedzę teoretyczną pisemnej pracy magisterskiej na określony temat. Prezentacja pracy połączona z krytyczną oceną wszystkich osób uczestniczących w seminarium.
w zakresie wiedzy: znajomość metodyki pisania pracy magisterskiej z zakresu kanonicznego prawa procesowego, w oparciu o wybrany przez studenta temat,
w zakresie postaw: szacunek dla wykształcenia na kierunku prawo kanoniczne w zakresie kanonicznego prawa procesowego, ponadto nabycie postawy specjalisty z tej dziedziny z możliwością jej zawodowego wykorzystania,
w zakresie umiejętności: umiejętność pisania magisterskiej pracy dyplomowej na kierunku prawo kanoniczne, w zakresie kanonicznego prawa procesowego, umiejętność robienia przypisów, sporządzania bibliografii i innych elementów składających się na pracę dyplomową.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Metodologia pisania pracy magisterskiej
Tworzenie tematów prac magisterskich
Tworzenie bibliografii prac magisterskich
Weryfikacja prac magisterskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem publikacji książkowych, rozważanie i rozwiązywanie kazusów, wykorzystanie materiałów źródłowych
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: pisanie i napisanie pracy magisterskiej
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”
2.K. Graczyk: Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999.