Normy generalne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200WYK0026
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy generalne
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy generalne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przedmiotem zajęć są podstawowe pojęcia z zakresu Pierwszej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a w szczególności normy dotyczące powstawania, interpretacji i obowiązywalności ustaw kościelnych, zwyczajów prawnych, dekretów i innych aktów administracyjnych. Ponadto normy dotyczące kościelnych osób fizycznych i prawnych, zagadnienie władzy kościelnej, jej rodzaje i zakresy kompetencyjne. W ramach zajęć omawiane jest też pojęcie i typy urzędów kościelnych, powierzanie i utrata urzędu kościelnego oraz zasady obliczania czasu w Kościele.
CEL WYKŁADÓW: Umiejętność posługiwania się normami Pierwszej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego, istotnymi dla interpretacji pozostałych ksiąg Kodeksu.
w zakresie wiedzy: znajomość norm I Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 oraz polskich i obcojęzycznych komentarzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczących norm generalnych,
w zakresie postaw: szacunek dla podstawowych instytucji prawa kanonicznego, którymi posługują się wierni Kościoła katolickiego,
w zakresie umiejętności: umiejętność interpretacji i wyciągania odpowiednich wniosków wynikających z norm I Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ustawy kościelne
Zwyczaj
Dekrety ogólne oraz instrukcje
Poszczególne akty administracyjne
Statuty i przepisy porządkowe
Osoby fizyczne i prawne
Akty prawne
Władza rządzenia
Urzędy kościelne
Przedawnienie
Obliczanie czasu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wykorzystanie innych materiałów źródłowych, rozważanie i rozwiązywanie kazusów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: znajomość materiału przekazanego w czasie wykładu
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z1917 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Krukowski, R. Sobański: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga I. Normy Ogólne. Red. naukowy J. Krukowski. T. I, Pallotinum 2007.
2.T. Pawluk: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, T. I, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.