Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0007
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Historia powszechnego prawa kanonicznego (* tylko ćwiczenia)
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Historia powszechnego prawa kanonicznego (* tylko ćwiczenia)
Cele przedmiotu
Bezpośredni kontakt ze zbiorami prawa, poznanie poszczególnych wydań i ich struktury, przygotowywane referaty i ich prezentacja w grupie mają przybliżyć szczegółowo to, co ogólnie jest omawiane na wykładzie. Wskazanie przyczyn, okoliczności i warunków powstawania norm prawa i ich zbiorów.
Wymagania wstępne
Bezpośredni kontakt ze zbiorami prawa (o ile to możliwe), poznanie poszczególnych wydań i ich struktury, przygotowywane referaty i ich prezentacja w grupie mają przybliżyć szczegółowo to, co ogólnie jest omawiane na wykładzie. Wskazanie przyczyn, okoliczności i warunków powstawania norm prawa i ich zbiorów oraz zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami (K2A_W01, 02)
UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność dostrzegania mechanizmów tworzenia prawa kościelnego i jego funkcji w rozwoju wspólnoty Kościoła (K2A_U01, 03)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): uwrażliwienie na proces historycznego kształtowania prawa kanonicznego i postrzeganie prawa w jego organicznym związku z życiem społeczności kościelnej; kształtowanie postaw obowiązkowości i zachowywania prawa (K2A_K01, 08)
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i podział źródeł prawa kanonicznego
Prawo Boskie naturalne i pozytywne
Prawo stanowione przez Kościół
Źródła istnienia prawa kanonicznego
Zbiory pseudoapostolskie
Zbiory wschodnie
Zbiory Kościoła Zachodniego
Zbiory włoskie i afrykańskie
Zbiory galijskie i hiszpańskie
Specyfika zbiorów irlandzkich i brytyjskich
Zbiory sfałszowane
Zbiory przedgregoriańskie i reformy gregoriańskiej
Zbiory uzgadniania i interpretacji prawa
Dekret Gracjana
Compilationes antiquae
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
praca okresowa, aktywność, uczestnictwo
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.W. Chotkowski, Nowo odnaleziona Nauka Dwunastu Apostołów, „Przegląd Powszechny” 5 (1885), s. 232-249; 371-384.
2.J. Jankowski, Didache czyli nauka Dwunastu apostołów, Warszawa 1923.
3.A. Szaniawski, Didache ton dodeka Apostolon. Nauka Dwunastu Apostołów, „Kwartalnik Teologiczny” 1 (1902), s. 76-104; 128-148; 2 (1903), s. 97-111.
4.W. Knapiński, Kanony apostolskie, w: Encyklopedia Kościelna, (red.) M. Nowodworski, t. 9, Warszawa 1876, s. 494-496.
5.G. Labuda, Znaczenie prawno-polityczne dokumentu Dagome Iudex, „Nasza Przeszłość” 4 (1948), s. 33-60.
6.B. Kurbisówna, Dagome iudex – studium krytyczne, w: Początki Państwa Polskiego, t. 1, Poznań 1962, s. 363-423.
7.W. Sawicki, Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971, s. 77-127.
8.T. Silnicki, Wpływy francuskie na polski Kościół w XI – XIII w. „Przegląd teologiczny” 7 (1926), s. 49-69.
9.A. Vetulani, Z badań nad pierwotnym tekstem Dekretu Gracjana, „Collectanea Theologica” 17 (1936), s. 119-149.
10.A. Vetulani, Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła, Wrocław 1955.
11.K. Wojtyła, Traktat o pokucie w Dekrecie Gracjana w świetle rękopisu gdańskiego Mar. F. 275, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1957), z. 1, s. 31-71 (również w „Studia Gratiana” 7 (1959), s. 357-390).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Strona internetowa Domus Gratiani.