Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200WYK0007
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Historia powszechnego prawa kanonicznego (* tylko ćwiczenia)
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Historia powszechnego prawa kanonicznego (* tylko ćwiczenia)
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Ukazanie źródeł materialnych i formalnych prawa kanonicznego.
CEL WYKŁADÓW:
w zakresie wiedzy: zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami,
w zakresie postaw: uwrażliwienie na proces historycznego kształtowania prawa kanonicznego i postrzeganie prawa w jego organicznym związku z życiem społeczności kościelnej; kształtowanie postaw obowiązkowości i zachowywania prawa,
w zakresie umiejętności: umiejętność dostrzegania mechanizmów tworzenia prawa kościelnego i jego funkcji w rozwoju wspólnoty Kościoła.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i podział źródeł prawa kanonicznego
Prawo Boskie
Prawo stanowione przez Kościół
Zbiory pseudoapostolskie
Zbiory wschodnie
Zbiory włoskie i afrykańskie
Zbiory galijskie i hiszpańskie
Zbiory irlandzkie i brytyjskie
Księgi pokutne i liturgiczne
Ordines Romani i Collectiones formularum
Capitula regum Francorum i Capitularia episcoporum
Zbiory sfałszowane
Zbiory przedgregoriańskie
Zbiór Anzelma i Reginona z Prum
Dekret Burcharda z Wormacji
Zbiory reformy gregoriańskiej
Zbiory francuskie (XI-XII w.)
Zbiory Iwona z Chartres
Pisma i zbiory z zasadami uzgadniania i interpretacji prawa
Dekret Gracjana – autor, powstanie i nazwa zbioru
Dekret Gracjana – źródła, podział i zawartość zbioru
Dekret Gracjana – wartośc prawna, wydania, cytowanie
Compilatio prima
Compilatio tertia (chronologicznie druga)
Compilatio secunda (chronologicznie trzecia)
Compilatio quarta i quinta
Dekretały Grzegorza IX - autor, źródła i zawartość zbioru
Dekretały Grzegorza IX - wartość prawna, wydania, cytowanie
Liber sextus Bonifacego VIII – autor, źródła i zawartość zbioru
Liber sextus Bonifacego VIII – wartość prawna, wydania, cytowanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykorzystanie materiałów
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.P. Hemperek, W. Góralski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, cz. 1 Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995.
2.I. Subera, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977.
3.T. Pawluk, Źródła poznania prawa kanonicznego, „Studia Warmińskie” XII (1975), s. 541-619.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.W. Góralski, Kodyfikacja prawa w Kościele łacińskim po Soborze Watykańskim II, Płock 1983.
2.W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, t. 1-5, Wien 1960-1970.