Łacina prawnicza (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:09900-XXXX-0200CWI0023
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Łacina prawnicza
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Poznanie oryginalnych łacińskich norm prawa kościelnego stanowionego na Soborach, synodach oraz dekretałów papieskich.
CEL ĆWICZEŃ:
w zakresie wiedzy: znajomość kanonów Soborów i synodów, sposób budowy normy prawnej w jej historycznym rozwoju; poznanie sentencji prawniczych stosowanych we współczesnym prawie kanonicznym,
w zakresie postaw: kształtowanie postaw szacunku dla norm prawnych i ukazanie ich wartości i funkcji w rozwoju Kościoła,
w zakresie umiejętności: umiejętność tłumaczenia norm prawa kościelnego z języka łacińskiego na polski i poznawanie charakterystycznych prawniczych zwrotów łacińskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Concilium Arelatense a. 314 – wybrane kanony
Concilium Arelatense a. 314 – wybrane kanony
Concilium Nicaenum a. 325 – wybrane kanony
Concilium Nicaenum a. 325 – wybrane kanony
Concilium Carthaginense a. 390 – wybrane kanony
Concilium Carthaginense a. 390 – wybrane kanony
Concilium Chalcedonense a. 451 – wybrane kanony
Concilium Chalcedonense a. 451 – wybrane kanony
Concilium Andegavense a. 453 – wybrane kanony
Concilium Andegavense a. 453 – wybrane kanony
Concilium Carthaginense a. 525 – wybrane kanony
Concilium Carthaginense a. 525 – wybrane kanony
Concilium Prisiense a. 614 – wybrane kanony
Concilium Prisiense a. 614 – wybrane kanony
Concilium Nicaenum II a. 787 – wybrane kanony
Concilium Nicaenum II a. 787 – wybrane kanony
Kolokwium
Kolokwium
Decretales Gregorii IX – wybrane capitula
Decretales Gregorii IX – wybrane capitula
Collectio Hispana
Collectio Hispana
Breviatio canonum Ferrandi
Breviatio canonum Ferrandi
Protocollon Visitationis Episcopalis
Protocollon Visitationis Episcopalis
Sententia
Sententia
Kolokwium
Kolokwium
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: samodzielne tłumaczenie tekstów łacińskich
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wszystkich zajęciach, napisanie kolokwium cząstkowego i z całego semestru
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Jougan, słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
2.J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.