Instytucje oświatowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503SEM0781
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy doktorskiej. Pierwszorzędnym zadaniem jest pogłębienie wiedzy metodologicznej studentów w zakresie badań pedagogicznych, kolejne dotyczą kreowania ich umiejętności prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych metodami jakościowymi i ilościowymi oraz konstruowania dysertacji naukowej.
Student w wyniku realizacji celów powinien w zakresie:
wiedzy – opisać wybrane zagadnienia metodologii badań pedagogicznych; rozpoznać podstawy teoretyczno-normatywne instytucji oświatowych; opisać współczesną rolę instytucji oświatowych; rozpoznać fazy pracy nad dysertacją doktorską; opisać podstawowe elementy metodologiczne wybranej przez siebie problematyki badawczej; opisać założenia teoretyczne formułowanych przez siebie narzędzi badawczych; rozpoznać strukturę rozprawy doktorskiej i zasady jej pisania;
umiejętności – analizować obszary badawcze pedagogiki szkolnej w aspekcie zarządzania oświatą; formułować tematykę rozprawy doktorskiej i jej podstawowe elementy metodologiczne: przedmiot, cele, metody, techniki i narzędzia; konstruować adekwatne narzędzia badawcze; analizować wyniki własnych badań teoretycznych i empirycznych, analizować teksty literatury przedmiotu i logicznie formułować wnioski; konstruować strukturę rozprawy doktorskiej, odpowiednio stosując odnośniki, skróty oraz spisy tabel, wykresów i bibliografii; posługiwać się poprawnym językiem literackimi naukowym;
innych kompetencji – charakteryzować się otwartą, dociekliwą i rzetelną postawą badawczą; stosować zasady kultury osobistej w kontakcie z badanymi osobami i zachować normy etyczne w prowadzonych badaniach; umieć precyzyjnie wyrażać swoje poglądy i uzasadniać je logicznie; kreować własną postawę innowacyjności.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Wybrane zagadnienia metodologii badań pedagogicznych:
metody, techniki i narzędzia badań pedagogicznych;
pomiar i metody statystyczne w badaniach pedagogicznych;
metodologia badań jakościowych;
zasady opracowania materiałów badawczych;
egzemplifikacja badań instytucji oświatowych;
struktura pracy doktorskiej
2. Podstawy teoretyczno-normatywne instytucji oświatowych:
rodzaje klasyfikacji i specyfikacja instytucji oświatowych;
podstawy normatywne instytucji przedszkolnych i szkolnych; wspomagających rozwój i kwalifikacje wszystkich grup wiekowych; publicznych i niepublicznych;
podstawy pedagogiczne instytucji oświatowych – wybrane zagadnienia teorii i pedagogii szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (podstawy filozoficzne i ideowe, uwarunkowania społeczne, teleologia; pedagogia kształcenia i wychowania szkolnego);
katolickie instytucje oświatowe – aspekt normatywny, socjologiczny, podstawy teoretyczne – teoria szkoły katolickiej;
analiza badań instytucji oświatowych jako aplikacja praktyki do teorii pedagogicznej.
3. Współczesna rola instytucji oświatowych:
instytucje oświatowe we współczesnych tendencjach i koncepcjach wychowania;
znaczenie i organizacja instytucjonalnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym;
szkoła jako organizacja ucząca się, zarządzająca wiedzą, jakością, kapitałem ludzkim;
zarządzanie zmianą w placówkach oświatowych – innowacyjność (twórczość), jakość i ewaluacja jako kategorie rozwoju instytucji oświatowej;
standaryzacja jakości pracy placówki oświatowej;
struktura i metodologia planu rozwoju instytucji oświatowej;
stan badań przedmiotowych.
4. Fazy pracy nad dysertacją doktorską:
poszukiwanie pola badawczego w zakresie działalności różnorodnych instytucji oświatowych;
tworzenie wstępnej koncepcji badawczej, na którą składają się: określenie tematu rozprawy, celu i przedmiotu badań, problemu głównego i problemów szczegółowych, adekwatnych hipotez, metod, technik i narzędzi badawczych, jak również określenie sposobu organizacji i przebiegu projektowanych badań, sporządzenie bibliografii;
opracowanie literatury przedmiotu w zakresie problematyki pracy w oparciu o materiały źródłowe;
analiza i opis własnych badań teoretycznych i empirycznych;
opracowanie własnych badań teoretycznych;
robocze sformułowanie narzędzi własnych badań empirycznych i przeprowadzenie badań pilotażowych;
konstrukcja narzędzi badawczych i realizacja badań;
opracowanie wyników własnych badań;
opracowanie całej struktury racy doktorskiej i odpowiednie jej sformatowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Dyskusja, metoda metaplanu, ćwiczenia indywidualne, metoda analizy tekstu.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie bez oceny na podstawie aktywności na seminarium, przygotowanych elementów programowych seminarium oraz i wykonania poszczególnych zadań pisania dysertacji doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa dostosowana do tematyki konkretnej pracy doktorskiej oraz:
z zakresu metodologii badań pedagogicznych, a także do wyboru z poniższych propozycji.
Bonstingl J. J., Szkoły jakości, Wprowadzenie Total Quality Management w edukacji, Warszawa 1999.
Chałas K. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. I, Lublin 2009.
Elsner D., Kierowanie zmianą w szkole. Nowy sposób myślenia i działania, Warszawa 2005.
Góreczna J., Wlazło S., Jakościowy rozwój przedszkola, Warszawa 2003.
Jankowski D., Edukacja wobec zmiany, Toruń 2003.
Kropiwnicki J., Szkoła w rozwoju, Jelenia Góra 2000.
Maj A., Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), Warszawa 2002.
Muchnacka B.(red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, Kraków 2006.
Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, Warszawa 2003.
Przyborowska B., Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria. Praktyka. Rozwój, Toruń 2000.
Wlazło S., Jakościowy rozwój szkoły, Warszawa 2002.
Wosik E., Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Warszawa 2002.
Uzupełniająca:
Banach C., Bibliografia wydawnictw zwartych 1985-2005 o współczesnej szkole, Warszawa 2005.
Chałas K., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. II, Lublin 2009.
Figiel M., Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Kraków 2001.
Gawroński K., Zmiany w powiatowej oświacie, Radom 2001.
Jagoszewszka I., Bibliografia szkolnictwa i oświaty na świecie 1989-1998, Stalowa Wola 2000.
Jałmużna T., Leżańska W., Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, Warszawa 2002.
Kobyliński W., Podstawy organizacji i kierowania w oświacie, Radom-Warszawa 1994.
Kupisiewicz C., Szkoła XX wieku. Kierunki i próby przebudowy, Warszawa 2006.
Kwieciński Z., Dynamika funkcjonowania szkoły, Warszawa 1990.
Łukaszewicz R. (red.), W poszukiwaniu lepszej szkoły, Wrocław 1998.
Maj A., Katolickie Liceum w Radomiu (1991-2006) w okresie przemian oświatowych,
Radom 2008.
Okoń. W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997.
Nalaskowski S., O kierowaniu szkołą, Kraków 2001.
Nowak M., Pedagogika otwarta, Lublin 1999.
Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Warszawa 1999.
Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 2007.
Plewka C., Bednarczyk H. (red.), Vademecum menedżera oświaty, Radom 2000.
Schulz R., Studia z innowatyki pedagogicznej, Toruń 1998.
Tuohy D., Dusza szkoły. O tym co sprzyja zmianie i rozwojowi, Warszawa 2002.
Witek S., Zarządzanie reformowaną szkołą, Warszawa-Kraków 2000.