Biografistyka pedagogiczna (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503SEM0115
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć: Celem jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej w ramach seminarium. Wymaga to praktycznego poznania metodologii badań pedagogicznych, historycznych i biograficznych oraz opanowania umiejętności prowadzenia badań empirycznych. Praca może mieć charakter teoretyczny lub empiryczny.
Zamierzone efekty kształcenia: poszukiwanie pola badawczego w zakresie biografistyki pedagogicznej; tworzenie własnej koncepcji wyjściowej na którą składają się: określenie celu i przedmiotu badań, problemu głównego i problemów szczegółowych, określenie hipotez, metod i technik badawczych, jak również określenie sposobu organizacji i przebiegu projektowanych badań.
Wiedza: przygotowanie metodologiczne i merytoryczne studenta do napisania pracy dyplomowej w zakresie podjętych studiów, jako wskaźnika opanowania przez niego metod pracy teoretycznej i empirycznej.
Umiejętności: kształtowanie postaw badacza: krytycyzm, dociekliwość, odpowiedzialność, uczciwość i pracowitość; wyrabianie umiejętności planowania i realizacji zamierzonego tematu; zaznajomienie z zasadami korzystania ze źródeł historycznych i opracowań naukowych.
Inne kompetencje: Problematyka badawcza podejmowana w ramach seminarium z biografistyki pedagogicznej ma wyczulić na zagadnienia dotyczące osób zasłużonych dla kultury polskiej lub regionu (regionów stanowiących miejsce pochodzenia poszczególnych studentów – autorów rozpraw dyplomowych). Biogramy pedagogów, wychowawców, sławnych osób zasłużonych na polu edukacji, wychowania i patriotyzmu. Szkoły jako środowisko wychowawczo-edukacyjnego oraz miejsca pamięci.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Treść zajęć: metodologia badań: biograficznych, historycznych i pedagogicznych; dyskusja na seminarium nad koncepcjami i zagadnieniami prezentowanych prac magisterskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
prezentowanie koncepcji pracy a następnie efektów pisania poszczególnych rozdziałów – 50%
udział w seminarium i dyskusji nad prezentowanymi zagadnieniami prac – 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
Dla wszystkich obowiązkową jest literatura z zakresu metodologii pedagogicznej i historycznej; natomiast każdy temat wymaga literatury źródłowej odpowiedniej do problematyki podejmowanej w pracy. Merytoryczną pomocą mogą być m.in.:
Biografistyka dziejów najnowszych. Dyskusja i polemiki, „Dzieje Najnowsze” 5 (1973) z. 3, s. 153-185.
Dziechciński A., Biografistyka staropolska w latach 1476-1627 (kierunki i odmiany), Wrocław 1971.
Karolewicz G., Potrzeba badań nad biografistyką pedagogiczną, Lublin 2002.
Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie badawczej, Warszawa 2010.
Łepkowski T., Biografistyka: żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, „Kwartalnik Historyczny, 82 (1975).
Marciszewski J., U źródeł Polskiego Słownika Biograficznego, w: Historia – Poznanie – Przekaz, red. B. Jakubowski, Rzeszów 2000.
Richter J. B., Zagadnienia biografistyki współczesnej, „Nauka Polska”, 19 (1934) s. 13-103.
Wrzesiński W., Biografistyka emigracyjna a ogólnonarodowa polska biografistyka, w: Materiały III Sympozjum biografistyki polonijnej, Rzym 25-26 września 1998, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1998, s. 106-113.
Zajewski W., Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej, „Czasy Najnowsze”, 9 (2000) s. 7-18.
Ponadto literatura dobierana przez seminarzystów w zależności od problematyki pracy magisterskiej.
Pomoce encyklopedyczne:
„Encyklopedia katolicka”.
„Polski Słownik Biograficzny”.
„Słownik Pedagogów Polskich”.