Stylistyka języka polskiego (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04KON0247
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Umiejętność redagowania tekstu cudzego i własnego; ocena poprawności tekstu; korekta i adiustacja tekstu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Informacje wstępne; warunki zaliczenia; omówienie literatury przedmiotu; dyktando
2. Praca ze słownikami poprawnościowymi – struktura haseł; aktualizacja normy; inne wydawnictwa poprawnościowe
3. Dyktando; pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem pseudo-, niby-, arcy-, eks- itp.
4. Pisownia wielką i małą literą; korekta tekstów cudzych
5. Odmiana i ortografia nazwisk obcych; ćwiczenia; tłumaczenie tekstów rosyjskich i ukraińskich i ich korekta
6. Interpunkcja polska; emocjonalność składni
7. Wyrazy modne, nadużywane, „wata leksykalna”
8. Redakcja tekstu prasowego; wywiad, reportaż
9. Redakcja CV i listu motywacyjnego; perswazja i manipulacja
10. Praca z translatorem – redakcja i korekta tekstu
11. Związki frazeologiczne, przysłowia i idiomy – pułapki tłumacza
12. Potoczność jako cecha stylowa; potocyzmy, wulgaryzmy i kolokwializmy w tłumaczeniach
13. Neologizmy i neosemantyzmy – ocena funkcjonalności i wartości stylistycznej
14. Tabu i eufemizacja w przekładzie międzykulturowym
15. Kompleksowa redakcja tekstu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach; pozytywne oceny prac pisemnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: E. Polański, Zasady pisowni i interpunkcji, Warszawa 2008.; H. Jadacka, A. Markowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008.; E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008; K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język; Warszawa 2008. Literatura uzupełniająca: Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004; H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005’ T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009; A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005; A. Markowski, Język polski, Warszawa 2009.