Konwersatorium metodologiczne III: Badania nad rolą doświadczenia w pedagogice (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503KON0883
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: 1. Pogłębienie świadomości tego, że zasadniczym przedmiotem badań pedagogicznych powinno być doświadczenie (a nie pojęcie, hipostaza) wychowania. 2. Inspirowanie do krytycznej analizy sposobów badania doświadczenia wychowania w pedagogice. 3. Twórcze poszukiwanie dróg poznania doświadczenia wychowania we własnym obszarze zainteresowań badawczych.
Zamierzone efekty kształcenia:
1.Doktorant zna różne stanowiska w rozumieniu doświadczenia.
2.Doktorant potrafi scharakteryzować empiryczne (przyrodnicze) ujęcie ludzkiego doświadczenia.
3.Doktorant potrafi scharakteryzować humanistyczne ujęcie ludzkiego doświadczenia.
4.Studiujący dokonuje krytycznej analizy porównawczej różnych stanowisk ujmujących ludzkie doświadczenie.
5.Badacz potrafi wypracować własne stanowisko dotyczące rozumienia doświadczenia i dostarczyć rzeczowych argumentów uzasadniających przyjętą opcję.
6.Doktorant dostrzega konieczność realizacji badań nad ludzkim doświadczeniem na gruncie badań pedagogicznych.
7.Doktorant ma świadomość specyfiki metodologii badań pedagogicznych i widzi potrzebę uspójnienia z nią badań nad doświadczeniem wychowania.
8.Studiujący potrafi wydobyć możliwości i pułapki badań nad doświadczeniem wychowania, prowadzonych w obszarze pedagogiki zorientowanej na wytwarzanie wiedzy hermeneutycznej.
9.Studiujący potrafi wydobyć możliwości i pułapki badań nad doświadczeniem wychowania, prowadzonych w obszarze pedagogiki zorientowanej na wytwarzanie wiedzy empirycznej.
10.Studiujący potrafi wydobyć możliwości i pułapki badań nad doświadczeniem wychowania, prowadzonych w obszarze pedagogiki zorientowanej na wytwarzanie wiedzy emancypacyjnej.
11.Studiujący potrafi wydobyć możliwości i pułapki badań nad doświadczeniem wychowania, prowadzonych w obszarze pedagogiki zorientowanej na wytwarzanie wiedzy o charakterze pozytywistycznym.
12.Studiujący potrafi wydobyć możliwości i pułapki badań nad doświadczeniem wychowania, prowadzonych w obszarze pedagogiki zorientowanej na wytwar
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Obecność myślenia o ludzkim doświadczeniu w twórczości filozoficznej.
2.Empiryczne rozumienie doświadczenia.
3.Humanistyczne rozumienie doświadczenia.
4. Metodologiczna analiza sposobów badania doświadczenia w podejściu empirycznym i humanistycznym.
5.Możliwości łączenia podejścia empirycznego i humanistycznego w badaniach nad doświadczeniem wychowania.
6.Ludzkie doświadczenie jako przedmiot badań pedagogiki.
7.Struktura doświadczenia wychowania w różnorodnych koncepcjach pedagogicznych.
8.Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze metodologii badań proponowanej przez pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy hermeneutycznej.
9.Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze metodologii badań proponowanej przez pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy empirycznej.
10.Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze metodologii badań proponowanej przez pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy o charakterze emancypacyjnym.
11.Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze metodologii badań proponowanej przez pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy o charakterze pozytywistycznym.
12.Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze metodologii badań proponowanej przez pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy o charakterze pragmatycznym.
13.Analiza możliwości wyjaśnienia i zrozumienia doświadczenia wychowania w obszarze metodologii badań proponowanej przez pedagogikę zorientowaną na wytwarzanie wiedzy o charakterze konstruktywistycznym.
14.Zasady etyczne w prowadzeniu badań nad ludzkim doświadczeniem w pedagogice.
15.Prezentacja własnych wyborów metodologicznych dotyczących badania nad doświadczeniem wychowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Metoda zajęć: wykład konwersatoryjny, metoda dialogowa, prezentacja, dyskusja.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, laptop, ekran, tablica.
Forma i warunki zaliczenia:
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów: udział w dyskusji, potwierdzający znawstwo zagadnienia – 20%, prezentacja własnego projektu badań pod kątem krytycznej analizy sposobu badania doświadczenia wychowania - 80%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005. D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.
H. Berner, Współczesne kierunki pedagogiczne, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 1. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk 2006, s. 195–213.
A. Krąpiec (red.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. II. C-D. Lublin 2001.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Warszawa 1998.
W. Dilthey W., Określenie „nauk o duchu”, w: Z Kuderowicz (oprac.), Dilthey. Warszawa 1987, s.186-190.
W. Dilthey, Rozumienie i życie, w: G. Sowiński (red.), Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki. Tłum. G. Sowiński. Wydawnictwo Naukowe PAT. Kraków 1993, s. 41-96.
W. Dilthey, Właściwości nauk humanistycznych, w: Z Kuderowicz (oprac.), Dilthey. Warszawa 1987, s.191-195.
M. Nowak, Doświadczenie dialogu w tworzeniu wiedzy pedagogicznej, w: E. Dąbrowa, D. Jankowska, Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku. Warszawa 2010, s. 168 i nast.
L. Górska, Wiedza o wychowaniu. Od różnorodności do jedności. Szczecin 2008.
Literatura uzupełniająca:
S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin 2010.
M. A. Krąpiec, Ja-człowiek. Lublin 2005.
M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. T. 5. Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności. Gdańsk 2010.
W. Starnawski, Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Warszawa 2008.
L. Górska, Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie pedagogiki integralnej. Szczecin 2008.