Patrologia (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0039
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Celem ćwiczeń prezentacja szerokiej gamy tekstów z dzieł Ojców Wschodu i Zachodu jako żywego głosu „pierwszych budowniczych Kościoła”. Lektura greckich i łacińskich tekstów źródłowych w przekładach polskich. Praca studentów koncentruje się na analizach tekstów patrystycznych według metody właściwej dziedzinie. Ćwiczenia dają możliwość bezpośredniego kontaktu z myślą Ojców i pisarzy kościelnych doby starożytnej. Ten typ zajęć wprowadza studentów w samodzielny proces uczenia się i studiowania w oparciu o literaturę naukową związaną z daną dyscypliną a nade wszystko dają możliwość kontaktu ze źródłami Tradycji . Studenci nabiorą umiejętności zdobywania wiedzy oraz wydobywania informacji z tekstów starożytnych. Rozwiną zdolność porównywania oraz opisywania zdarzeń historycznych. Z tej racji, że Ojcowie Kościoła żyli i działali w określonych okolicznościach, realnie oznaczonych przez uwarunkowania geograficzne w trakcie zajęć wykorzystywane będą mapy oraz prezentacje multimedialne celem przybliżenia i umiejscowienia omawianych postaci i środowisk, w których działali.

przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne:
BRAK
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
W ramach ćwiczeń omówione zostaną następujące zagadnienia:
Teologia Eucharystii i eklezjologia Ojców Apostolskich; chrzest i pokuta w Kościele starożytnym (I- III w.); kapłaństwo hierarchiczne i prymat biskupa Rzymu; obraz chrześcijanina w Apologiach greckich II wieku; obrona bóstwa Syna Bożego; wczesnochrześcijańska teologia modlitwy; teologia Ducha Świętego u Ojców Kapadockich; teologia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej; nauka o małżeństwie u św. Augustyna; agapetologia św. Augustyna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Praca z tekstem, praca w małych grupach, dyskusja, metody warsztatowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny.
forma i warunki zaliczenia
Forma i warunki zaliczenia zajęć: obecność i aktywność na zajęciach; systematyczne przygotowywanie prac na zajęcia; zaliczenie trzech lektur w semestrze (dwa dzieła Ojców Kościoła i dwu opracowań tematycznych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i
uzupełniająca
- podstawowa:
A. Źródła (w tłum. polskim): Didache, św. Justyn Męczennik, Apologia 65-67, Dialog z Żydem Trytonem 117; Klemens Rzymski, List do Koryntian, Ignacy z Antiochii, Listy; Pierwsi apologeci greccy (wybór); Ariusz, List do biskupa Aleksandra; Atanazy, Mowa przeciwko Arianom; Tertulian, O modlitwie; Cyprian, O modlitwie Pańskiej; Orygenes, O modlitwie; Grzegorz z Nazjanzu, Mowy (wybór); Cyryl Jerozolimski, Katechezy; Ambroży, O sakramentach; Św. Augustyn, Wartości małżeństwa, Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana (wybór); Św. Augustyn, Objaśnienia do Psalmów (wybór).

B. Opracowania:
Colson J., Diakon i biskup w pierwszych trzech stuleciach Kościoła, Vox Patrum 9(1989) z. 17, 587-597; Częsz B., Kapłaństwo chrześcijańskie w II wieku, Vox Patrum 13-15(1993-1995), z. 24-29, 67-75; Częsz B., Pneumatologia Ojców Kościoła, w: Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Moczarski, Lublin 1998, s. 73-117; Eckmann A., Św. Augustyn o małżeństwie i dziewictwie, w: Pisma św. Augustyna o małżeństwie i dziewictwie .Przekład i komentarz, Lublin 2003; Gilson E., Miłość – Caritas, tłum. Z. Jakimiak, DzJ 8(1952) nr 28, s.3 (dotyczy św. Augustyna); Grzywaczewski J., O modlitwie, Niepokalanów 1990; Kaczmarek T., Ryty chrzcielne jako naśladowanie tajemnic paschalnych według II katechezy mistagogicznej Cyryla Jerozolimskiego, Vox Patrum 10(1990), z. 18, 83-88; Kania W., Istotne cechy katechezy Cyryla Jerozolimskiego, Vox Patrum 10(1990), z. 18, 75-81; Kowalczyk S., Koncepcja miłości św. Augustyna jako węzłowej aktywizującej wartości życia ludzkiego, Vox Patrum 4(1984) z. 6-7, 187-207; Michalski M., Walka o pierwszą powszechną formułę dogmatyczną, w: tenże, Antologia literatury patrystycznej, t. 2, Warszawa 1982, s. 105 -116; Pałucki J., Agapy wyrazem braterskiej miłości chrześcijańskiej w Kościele starożytnym, Lublin 1995; Swoboda A., Nauka o Eucharystii w Didache, PST 7(1992) 45-58; Tomkiel A. Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy, Warszawa 1995, s. 10-25;

- uzupełniająca:
M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, Kraków 2000; J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988; L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994; H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2007; J. Pelikan, Powstanie wspólnej tradycji (100-600), Kraków 2008; J. Danielou, H. I. Marrou, Historia Kościoła, t. I, Od początków do roku 600, Warszawa 1984; Dizionario patristico e di antichita cristiane, pod red. A. di Berardino, t. I-II, Genova 1994; F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin-Lublin 1999; J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.