Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0039
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Ćwiczenia dopełniają wykłady ze Starego Testamentu i mają na celu wprowadzenie studenta w samodzielną refleksję nad najważniejszymi problemami egzegezy Ksiąg historycznych i mądrościowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Przy lekturze jakiejkolwiek księgi Starego Testamentu czytelnik napotyka szereg opisów, zachowań, które nie tylko mogą być niezrozumiałe, ale i szokować współczesnego człowieka. Obrazy pełne przemocy w księgach historycznych, teologia ziemi obiecanej, problem wybraństwa Izraela i jego miejsce w ówczesnym świecie, koncepcja historii prowadzonej przez Boga to tylko niektóre z tematów wymagających wyjaśnienia w świetle teologii starotestamentalnej i całej historii zbawienia, mającej swój punkt kulminacyjny w Jezusie Chrystusie. Warto zastanowić się, jak pewne pojęcia nabierały stopniowo znaczenia teologicznego i stawały się zapowiedzią rzeczy przekraczających ramy historyczno-geograficzne.
Podobnie ma się sprawa z księgami mądrościowymi. Mądrość kojarzona przede wszystkim z rzemiosłem i z naturalną cechą radzenia sobie w życiu powoli staje się obrazem Odwiecznej Mądrości Bożej. Cierpienie niewinnego Hioba stanie się pobudką do teologicznej refleksji nad znikomością życia ludzkiego, która intuicyjnie zaprowadzi autora biblijnego do wysunięcia logicznego wniosku o potrzebie zmartwychwstania. Z tej refleksji zrodzi się wyczekiwanie na Boga zniżającego się do poziomu człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
Referaty przygotowywane przez poszczególnych studentów, dyskusja nad wybranym zagadnieniem oraz możliwość wymiany myśli, spostrzeżeń i wątpliwości.
9. Formy i warunki zaliczenia zajęć:
Referat z wybranego zagadnienia i umiejętność przeprowadzenia argumentacji egzegetycznej podczas publicznej dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: W. Pikor, Czytamy Stary Testament. Ćwiczenia do wykładów z biblistyki, Kielce 2007, ss. 91-237; L. Stachowiak (red.), Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990; S. Gądecki, Wstęp do Ksiąg historycznych, Gniezno 1992; S. Potocki, Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu (Jak rozumieć Pismo święte 5), Lublin 1993;