Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Kod ECTS:08300-XXXX-0401KON0556
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami stosowanymi we współczesnej refleksji nad przeszłością. Mają one wskazać na zmiany w nauce historycznej zachodzące pod wpływem przemian w humanistyce. Celem konwersatorium jest również, dzięki analizie tekstów teoretycznych i dzieł historycznych, umożliwienie studentom nabycia umiejętności wykorzystania założeń metodologicznych w praktyce badawczej historyka.
W pracy podczas zajęć stosowane są różnorodne metody dydaktyczne, m.in.: wykład, dyskusja, praca z tekstem.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia dotyczą podstawowych zagadnień metodologii historii. Koncentrują się na głównych nurtach współczesnej humanistyki, często kontestujących tradycyjny sposób podejścia do przeszłości i ukazujących nowe metody badania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i zreferowanie zalecanych lektur, oraz końcowa rozmowa podsumowująca.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
· E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.
· E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.
· J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968. ( także późniejsze wznowienia)
· J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983.
· J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996.
· W. Wrzosek, Historia - kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995.
Literatura uzupełniająca:
· F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2005.
· J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2000.
· M. Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, przeł. W. Jedlicka, oprac. H. Łaszkiewicz, Kęty 2009.
· E. H. Carr, Historia. Czym jest, przeł. P. Kuć, Poznań 1999.
· Czy historia powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii, red. M. Bugajewski, Poznań 2009.
· Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii, red. G. A. Dominiak, J. Ostoja-Zagórski, W. Wrzosek, Bydgoszcz 2005.
· J. Le Goff, Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007.
· Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Poznań 2006.
· T. Pawelec, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, Katowice 2004.
· K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.
· Problemy współczesnej metodologii, red. W. Wrzosek, Bydgoszcz 2009.
· Psyche i Klio. Historia w oczach psychoanalityków, red. T. Pawelec, Lublin 2002.
· A. Radomski, Historiografia a kultura współczesna, Lublin 2006.
· P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006.
· M. Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań 2004.
· M. Solarska, M. Bugajewski, Współczesna francuska historia kobiet: dokonania, perspektywy, krytyka, Bydgoszcz 2009.
· R. Traba, Historia - przestrzeń dialogu, Warszawa 2006.
· H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000.
· H. White, Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 2009.
· M. Woźniak, Doświadczenie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji, Lublin 2003.
· W. Wrzosek, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009.
· K. Zamorski, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii przeszłości, Kraków 2008.