Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503KON0763
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem jest przedstawienie wiedzy o współczesnych zagadnieniach współpracy rodziny i szkoły – dwóch podstawowych środowiskach wychowawczych. Student potrafi określić stanowiska obecne w teorii i mające przełożenie na praktykę edukacyjną. Wskazuje na uwarunkowania wynikające ze zmiany społecznej kształtu współpracy rodziny i szkoły, nazywa zasady regulujące transformacje w stosunkach rodziny i szkoły, zna kontekst prawny. Umie opisać podstawowe problemy tego zagadnienia. Rozumie jego rozwojowe i ograniczające aspekty. Potrafi zaprezentować swoje stanowisko i włączyć się w dyskurs edukacyjny Może zaprojektować kierunki współpracy na miarę zastanych sytuacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przekonania potoczne na temat współpracy rodziny i szkoły. Analiza wybranych stanowisk obecnych w dyskursie pedagogicznym na temat współpracy rodziny i szkoły. Zmiana społeczna predykatorem zmian współpracy rodziny i szkoły. Współczesne zasady regulujące współpracę rodziny i szkoły. Zmiany w relacji rodziny i szkoły - możliwości i warunki graniczne rozwoju osób. Prawo-obowiązek rodziców do wychowania dziecka. Szkoła jako instytucja edukacyjna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
metoda dialogowa, metoda problemowa, praca w grupach (pomoce: laboratorium, rzutnik multimedialny),
forma i warunki zaliczenia
50% przygotowanie i przeprowadzenie w formie aktywizującej prezentacji tematu, 25% - obecność i aktywność na zajęciach, 25% - ustne kolokwium
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Janke A. W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji. Bydgoszcz 2002.
Mendel M., Aktywna szkoła – bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń? w: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Toruń. 2004
Opozda D. (2009a), Współpraca rodziny i szkoły - o lepszą jakość relacji rodzice – nauczyciele,
„Paedagogia Christiana“, 1/23, (137-147).
Uzupełniająca:
Misiołek K. (red.). (2002), Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej.
Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
Nowosad I., Szymański M. J. (red.) (2004), Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych
znaczeń i interpretacji współpracy. Zielona Góra – Kraków: Oficyna Wydawnicza UZ.
Opozda D., Narracje – przemoc – negocjacje: trzy wymiary trójpodmiotowej komunikacji szkolnej w spojrzeniu fenomenologiczno-hermeneutycznym, w: K. Czerwiński, M. Fiedor, J. Kubiczka (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne. Toruń 2010, (145-157).