Europejskie programy edukacyjne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05900-XXXX-0503WYK0566
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Zapoznanie studentów ze specyfiką polityki edukacyjnej i programów edukacyjnych Unii Europejskiej od przedszkola po kształcenie ustawiczne. Ukazanie różnych form, modeli i strategii kształcenia w dobie przemian kulturowych i edukacyjnych. Ukształtowanie postawy otwartości na korzystanie z europejskich programów edukacyjnych.
Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza – w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: Definiować podstawowe pojęcia związane z europejską polityką oświatową i edukacyjnymi programami. Znać Organizacje i podstawowe akty prawne i dokumenty regulujące kształcenie w Europie. Objaśniać cele i zadania edukacji europejskiej. Wskazać uwarunkowania zmian oraz kierunki rozwoju europejskiej polityki edukacyjnej. Rozróżniać i charakteryzować specyfikę programów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych. Znać podstawy w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Charakteryzować kształcenie zawodowe i ustawiczne. Znać założenia Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Porównywać modele edukacji w krajach europejskich.
Umiejętności – w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:
Analizować uwarunkowania rozwoju europejskiej polityki edukacyjnej. Interpretować i wdrażać Europejskie Ramy Kwalifikacyjne. Zaprojektować działania edukacyjne. Dobierać programy edukacyjne dla osób na różnych szczeblach kształcenia. Wyszukiwać oferty kursów i szkoleń w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Interpretować kierunki przemian edukacyjnych. Uwzględniać współpracę międzynarodową szkół i uczelni. Wykorzystywać najnowsze technologie ICT w edukacji, w tym nauczanie zdalne.
Inne kompetencje (postawy)- w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: Aktywność i twórcza postawa angażowania się w realizacje edukacyjnych projektów europejskich z EFS. Świadomość dbałości o własny rozwój i samodoskonalenie. Otwartość na różne formy kształcenia i aktualizowania wiedzy. Wrażliwość na zmia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe wykładu dotyczą zagadnień: polityki edukacyjnej Unii Europejskiej w oparciu o Strategię Bolońską i Lizbońską; celów i zadań edukacji europejskiej, systemów edukacyjnych, strategii działań, dokumentów programowych i celów polityki edukacyjnej z uwzględnieniem edukacji przedszkolnej, szkolnej, uniwersyteckiej oraz rozwoju systemu kształcenia na odległość i lifelong learning (m.in. kierunków zmian w edukacji i realizacja projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, organizacji edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, form kształcenia zawodowego i ustawicznego w świetle wybranych dokumentów i aktów prawnych UE i Polski; Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, kulturowych aspektów integracji, charakterystyki unijnych programów edukacyjnych (m.in. Sokrates, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Tempus, Młodzież) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z uwzględnieniem Priorytetu III, IV, VII i IX.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody: podające (wykład informacyjny), problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące), eksponujące, programowe (prezentacja multimedialna).
Pomoce dydaktyczne (laptop, rzutnik multimedialny)
Zaliczenie z oceną
Obecność – 10%
Aktywność w dyskusji – 30%
Zaliczenie materiału w formie ustnej – 60%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bis D., Szewczak I., (red.), Edukacja w ramach Strategii Lizbońskiej. Wybór dokumentów, Lublin, Wyd. KUL, 2007.
Delors J. (red.), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1998.
Frąckowiak A., Edukacja ustawiczna w perspektywie procesu bolońskiego, w: A. Frąckowiak, J. Półturzycki (red.), Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji, Warszawa-Płock 2011, s. 198-215.
Iwanowska-Maćkowiak M., Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej, Warszawa, C.H. Beck, 2006.
Mazińska M., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa, WSiP, 2004.
Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej-Nowe Konteksty, Warszawa, WSP TWP, 2007.
Sławiński S. (opr.), Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacyjne, Warszawa, MEN, 2010.
Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej, Poznań, WN UAM, 2004.
Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007 -2013.
Świętochowska E., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XIX wieku, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008.
Tanaś M., Projekty europejskiej edukacji zdalnej, „Edukacja Medialna”, 1996, t. 1, s. 27-29.
Wankiewicz-Heine A., Joras M., Obidniak D. (red.), Polityka oświatowa Unii Europejskiej,
Warszawa, ZNP Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2004.
Literatura uzupełniająca:
Bajko Z, Jóźwik B., Szewczak M. (red.), Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, Lublin, Wyd. KUL, 2008.
Bis D., Ryś J.(red.), Szkolnictwo i kształcenie zawodowe-wybrane aspekty, Lublin, StudioFormat,2010
Dylak S., Pęczkowski R., Denicolo P. (red.), Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, Poznań-Rzeszów, Wyd. UW, 2006.
Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2008.
Kość I., Przemiany systemu polskiej edukacji w warunkach procesu europeizacji, Szczecin, Oficyna IN PLUS, 2006.
Kraśniewski A., Proces boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa, MEN, 2004.
Nowak M., Problemy uniwersyteckiego kształcenia pedagogicznego w kontekście regionalności i polskości oraz europejskości, w: J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet a wartości, Kraków, OW „Impuls”, 2007, s. 69-90.
Pachociński R., Współczesne systemy edukacyjne, Warszawa, IBE, 2000.
Pachociński, Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Warszawa, IBE, 2004.
Szewczak I., Rozwój edukacji jako czynnik wspierający konkurencyjność regionu lubelskiego, w: B. Jóźwik, H. Ponikowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Lublin, Wyd. KUL, 2008, s. 339-345.