Dokument elektroniczny i e-kancelaria (zajęcia laboratoryjne) (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Kod ECTS:15900-XXXX-0401CWI0536
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przepisami dotyczącymi dokumentu elektronicznego i jego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie w tym w administracji. Poznanie niektórych sposobów wykorzystania elektronicznych form w prowadzeniu kancelarii i administracji wybranych instytucji.Po zakończeniu zajęć student potrafi wskazać główne cechy dokumentacji elektronicznej i sposoby jej wykorzystania. Rozumie strukturę metadanych i umie je interpretować. Zna zasady organizacji pracy w wybranych kancelariach wykorzystujących elektroniczne formy jej prowadzenia. Potrafi odnajdywać i posługiwać się elektronicznymi formami komunikacji klienta z różnymi instytucjami. Umie wykorzystywać elektroniczne formy dostępu do informacji i ofert różnych instytucji w celu realizacji przyjętych przez siebie celów i rozwiązywania problemów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej.
treści programowe1.miejsce administracji elektronicznej we współczesnym społeczeństwie2.Rozwój administracji elektronicznej (e-urzędy) w Polsce3. Przepisy i praktyka funkcjonowania dokumentu i podpisu elektronicznego4. Metadane5.Czynności kancelaryjne w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją (instrukcja kancelaryjna)6.Organizacja i prowadzenie elektronicznej skrzynki podawczej7.Elektroniczna rejestracja dokumentacji w instytucji8.Zasady organizacji obiegu dokumentacji elektronicznej w procesie decyzyjnym w urzędzie/instytucji9.Biuletyn Informacji Publicznej10. Platformy usług administracyjnych11.Sądownictwo elektroniczne12.Nadzieje i zagrożenia elektronicznej administracji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach, aktywności i realizacji zadań wyznaczanych w ramach kolejnych jednostek ćwiczeniowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca- Instrukcja kancelaryjna z 18 stycznia 2011- Podręcznik dobrych praktyk regionalnych. E-administracja.http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=208:podrecznik-dobrych-praktyk-regionalnych-e-administracja&Itemid=3- Rozwój elektronicznej administracji w Polsce. Bariery, rekomendacje.Raport z debaty http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=293:rozw%C3%B3j-elektronicznej-administracji-w-polsce-bariery-rekomendacje&Itemid=3- 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowościhttp://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=292:portal-lokalny-20-krok%C3%B3w-do-u%C5%BCytecznego-serwisu-internetowego-gminy-regionu-miejscowo%C5%9Bci&Itemid=3