Statystyka (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:11200-XXXX-0503KON0093
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Umiejętność zastosowania analiz statystycznych i statystyki w procesie badawczym.; Dla studentów IV i V roku pedagogiki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Miejsce i funkcje analiz statystycznych w procesie badawczym. Definicja pomiaru. Rodzaje skal pomiarowych i ich własności. Stosunek, proporcja, prawdopodobieństwo, procent. Tworzenie szeregu rozdzielczego. Graficzne metody (prezentacji danych). Miary tendencji centralnych (średnia arytmetyczna, modalna, mediana). Miary dyspersji (obszar zmienności, odchylenie ćwiartkowe, przeciętne, standardowe i wariancja). Rola i znaczenie rozkładu normalnego w badaniach naukowych: własności krzywej normalnej. Rozkład standaryzowany i wynik standaryzowany z. Skale wyników standaryzowanych: skala T, skala C, skala stenowa, steiwowa, staninowa, i tetronowa. Dopasowywanie zbioru danych rozkładu empirycznego do rozkładu normalnego. Miary pozycyjne: kwantyle, kwartyle, decyle, centyle.
Normy centylowe - zasady wyznaczania i interpretacja. Szeregi dwu cech: pojęcie korelacji, wykres korelacyjny, współczynniki korelacji. Wyjaśnienie terminów: populacja, próba, reprezentatywność. Błędy wnioskowania I i II stopnia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Blalock H.M.: Statystyka dla socjologów.
Guilford J.P.: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice.
Góralski A.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii