Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503CWI0061
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Student powinien:
zanalizować podstawowe kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej, scharakteryzować cele, zadania, klasyfikacje poradnictwa
zaaplikować wiedzę o kompetencjach poradniczych nauczyciela
opisać zadania doradcy w zależności od rodzaju udzielanej porady
znać zasady organizacji i udzielania poradnictwa w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i placówkach oświatowych
posługiwać się metodami stosowanymi w poradnictwie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i innych placówkach
(zasady udzielania i organizacji pomocy, formy pomocy organizowane w szkole i innych placówkach
Kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej
Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaj

Internet – nowa forma pomocy w relacji poradniczej
Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu)
Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego
- zakres i rodzaje pomocy.
Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie.
Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie
Poradnictwo opiekuńcze w służbie pomocy dziecku i jego rodzinie (w szkole, rodzinie, środowisku zamieszkania)
Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły
Wybrane aspekty poradnictwa specjalistycznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć
praca z tekstem, praca w grupie,
metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych : rzutnik multimedialny, flipchart
forma i warunki zaliczenia
zaliczenie z oceną
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych wraz z udziałem procentowym w ocenie końcowej : testy wiedzy - 30%,
referat 20%,
udział w dyskusji -25%,
kolokwium zaliczeniowe 25%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura
Akty prawne:
Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487 – obowiązuje od 1 lutego 2011).
Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488 – obowiązuje jw.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 173, poz. 1072).
Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. , nr 23, poz. 133).

Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brejnak W. (red.), Poradnictwo wychowawczo-zawodowe, Warszawa 1980.
Czarnecki K., Rozwój zawodowy, Warszawa 1985
Czerniawska O., Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego, Warszawa 1977.
Gladding S.,Poradnictwo zawodowe, Warszawa 1992
Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków 2005.
Jundziłł I., Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa 1980.
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2004.
Kargulowa A., Jędrzejczak M.(red.), Społeczne i jednostkowe znaczenie poradnictwa, Wrocław 1982.
Kargulowa A. (red.), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, Wrocław 1995.
Klimas-Kuchtowa E. (red.), Jak lepiej rozumieć i wychować dziecko, Warszawa 1993.
Kulczycki M., Psychologia rozwiązywania problemów życiowych, Wrocław 1986.
Krzeszewska Bożena, Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, Warszawa 1989.
Kohnstamm R., Praktyczna psychologia dziecka, Warszawa 1989.
Kozakiewicz M. (red.), Wybrane zagadnienia poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego, Warszawa 1985.
Krawczyk L., Kulpa A., Maicka M., Orientacja zawodowa, Warszawa-Łódź 1999.
Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, (w:) Doradca- profesja, pasja, powołanie? Red. B.Wojtasik, A.Kargulowa, Warszawa 2003.
Obuchowska J., Drogi dorastania, Warszawa 1996.
Otrębska-Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.
Pawłowska R., Poradnictwo pedagogiczne, Warszawa 1986.
Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.
Siarkiewicz E. (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra 2004.
Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2009.
Worach-Kardas H., Fazy życia zawodowego i rodzinnego, Warszawa 1988.