Literatura realizmu i naturalizmu (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04CWI0093
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Zajęcia mają na celu:
- zapoznanie słuchaczy z głównymi nurtami pozytywizmu;
- przybliżenie podstawowych dla literatury epoki kontekstów (filozoficznego, historycznego, społecznego);
- ukazanie specyfiki literatury II połowy XIX wieku poprzez analizę i interpretację wybranych tekstów literackich i krytyczno-literackich tej epoki.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
W formie krytycznej dyskusji omawiane są wybrane teksty literackie i najważniejsze opracowanie odnoszące się do problematyki zajęć; ćwiczenia wspomagane są narzędziami multimedialnymi.
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem ćwiczeń jest prezentacja wielości znaczeń terminu pozytywizm (np. pozytywizm jako kierunek filozoficzny i sposób uprawiania nauki), przybliżenie recepcji zachodnioeuropejskiej myśli pozytywistycznej w Polsce i sylwetek prekursorów pozytywizmu, prezentacja programów i dyskusji literackich w II połowie XIX wieku, omówienie wybranych utworów wybitnych pisarzy okresu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie kolokwium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Maciejewski, Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem, Kraków 1971; W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska, I. Sztachelska, Białystok 1994; I. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993; A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997; Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. Malik, Lublin 2005; S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008; Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska, B. Obsulewicz, Lublin 2010,