Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301SEM0068
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Elementarna znajomość jęz. łacińskiego, zaliczony wykład kursoryczny historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Seminarium ma za zadanie zapoznanie uczestników z warsztatem historyka filozofii oraz przygotowanie pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Seminarium zapoznaje uczestników z periodyzacją dziejów filozofii i z różnymi koncepcjami uprawiania historii filozofii, zwłaszcza średniowicznej. Zapoznaje uczestników z najważniejszymi wydaniami źródeł filozoficznych, bibliografią, podręcznikami oraz wprowadza w warsztat historyka filozofii (metody, podstawowe pojęcia). W trakcie seminarium zostaje podjęta lektura tekstu klasycznego oraz omówienie pisanych prac dyplomowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Metody dialogowe, warsztatowe, problemowe.

Forma zaliczenia: Studenci przygotowujący na seminarium pracę magisterską powinni do dnia 15 lutego przedstawić temat pracy i bibliografię, a do 15 maja przygotować plan oraz jeden rozdział pracy. Studenci, którzy nie przygotowują pracy magisterskiej na tym seminarium powinni do dnia 1 maja przygotować na piśmie esej albo recenzję (maks. 5 stron).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN 2000; W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii, Warszawa 1971.
Bibliografia uzupełniająca: U. Eco, Jak pisać pracę dyplomową? Podręcznik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.