Logika (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301SEM0083
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Forma zaliczenia: na podstawie systematycznej obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, referaty, praca pisemna; bierna znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem seminarium z logiki w roku 2008/2009 będzie ontologia inżynieryjna DOLCE. Po wprowadzeniu w metodologię ontologii inżynieryjnej dyskutowane będą filozoficzne założenia oraz kluczowe elementy formalne tego systemu. Zasadniczym celem przedmiotowym seminarium jest rozpoznanie korzyści i ograniczeń stosowania filozofii i logiki w badaniach nad sztuczną inteligencją. Głównym celem podmiotowym jest zdobycie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów naukowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Gomez-Perez, A., Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., Ontological Engineering, Londyn; Masolo, C., Borgo, S., Gangemi, A., Guarino, N., Oltramari, A., WonderWeb Deliverable D18. Ontology Library; Simons, P., Parts. A Study in Ontology, Oxford 1987; Welty, C., Mahindru, R., Chu-Carroll, J.: 2004, Evaluating Ontology Cleaning, Proceedings of AAAI-2004. AAAI Press, San Jose.