Językoznawstwo (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04SEM0113
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przygotowanie do napisania pracy licencjackiej poprzez zapoznanie z metodami opisu problematyki i badań językoznawczych; poszerzenie wiedzy jezykoznawczej; nabycie oraz doskonalenie umiejętności dyskusji na tematy językoznawcze oraz ich opracowanie pod kątem przygotowania referatu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu językoznawstwa;
Powtórzenie i utrwalenie zagadnień z dziedziny językoznawstwa ogólnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność i aktywny udział w zajęciach
przygotowanie i wygłoszenie referatu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bünting, K.-D. ( 1996): Einführung in die Linguistik. Weinheim.
Paveau, M.-A/Sarfati, G.-E. (2009): Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki. Kraków.
Poenicke, K. (1988): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten Studiensemester bis zur Promotion. 2., neu bearbeitete Aufl., Mannheim.
Spillmann, H.O. (2000): Einführung in die germanistische Linguistik. Germanistische Fernstudieneinheit 5. Kassel.
Vater, H. (1994): Einführung in die Sprachwissenschaft. München.
Zacheo, D. (2009): Erfolgreiches Verfassen der Diplomarbeit. Tipps für Diplom-, Semester- und Projektarbeiten. 4., Aufl. Zürich.