Prawo podatkowe (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0072
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Prawo podatkowe
Cele przedmiotu
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi z zakresu finansów publicznych, zasadami wykładni i stosowania zawartych w nich norm oraz zakresu i formy odpowiedzialności w prawie finansowym.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Absolwenci kierunku administracja powinni posiadać wszechstronną wiedzę w zakresie tych przedmiotów, które mają związek z funkcjonowaniem gospodarki tj. ekonomii, administracji, zarządzania i prawa. Poznanie podstawowych instytucji i konstrukcji prawnych publicznego prawa finansowego stanowi niezbędny element przygotowania do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w gospodarce rynkowej na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla.
Po zakończeniu zajęć student powinien
a)znać:
- podstawowe zasady gospodarki budżetowej państwa,
- formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
- pojęcie i elementy struktury podatku,
- podstawowe zasady odpowiedzialności podatkowej,
- konstrukcję najważniejszych podatków.
b) umieć:
- wskazać podstawowe źródła prawa finansowego,
- określić zakres i charakter odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,
- wyjaśnić na przykładzie konkretnych kwot mechanizm obliczania kwoty zobowiązania podatkowego metodą fakturowania,
- obliczyć kwotę zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od spadków i darowizn,
- wskazać podstawowe obowiązki podatników podatków dochodowych i obrotowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.
FORMA ZALICZENIA:
Podstawową formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu prawa finansowego są kolokwia, których struktura obejmuje dwa elementy:
a)test – składający się z zadań zamkniętych zawierających trzy odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
b)pytania otwarte – krótkie pytania otwarte dotyczące podstawowych definicji oraz klasyfikacji
c)pytania opisowe.
KRYTERIA ZALICZENIA:
W trakcie zaliczeń będą sprawdzane tylko te wiadomości, które zostały przekazane w ramach wykładu informacyjnego i ćwiczeń oraz materiał zawarty w podręczniku. Podstawą do uzyskania oceny dostatecznej jest poprawne rozwiązanie 60% zadań zawartych w poszczególnych sprawdzianach.

Przy ustalaniu oceny końcowej uwzględniania będzie również praca studentów w trakcie zajęć (udział w dyskusji, przygotowywanie i prezentowanie wybranych zagadnień, rozwiązywanie kazusów).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATRA OBOWIĄZKOWA:
1.Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2008,
2.M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, M. Salachna, Gdańsk 2007,
2.J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2008,
3.Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009,
4.B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007.