Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:12200-XXXX-0502CWI0038
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami przeprowadzania psychologicznej diagnozy klinicznej. Ponadto, celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzenia takiego badania oraz sporządzania opinii psychologicznej na podstawie wykonanego klinicznego badania diagnostycznego.
Zamierzone efekty kształcenia. Wiedza: Student nabywa wiedzę na temat przeprowadzania psychologicznej diagnozy klinicznej Umiejętności: Po ukończeniu zajęć student powinien wykazać się umiejętnością zaprojektowania klinicznego badania diagnostycznego w oparciu o swobodne i testowe metody diagnostyczne. Powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego sformułowania problemu diagnostycznego oraz hipotez diagnostycznych adekwatnych w odniesieniu do konkretnego pacjenta. Powinien dokonać doboru narzędzi diagnostycznych umożliwiających weryfikację hipotez diagnostycznych, dokonać poprawnej metodologicznie analizy i interpretacji uzyskanych wyników badania. Powinien także wykazać się umiejętnością integracji danych o pacjencie pochodzących z różnych metod badawczych i na tej podstawie sporządzić opinię psychologiczną z uwzględnieniem wynikających z wyników badania zaleceń terapeutycznych. Postawy: Student wykazuje się wrażliwością na problemy metodologiczne pojawiające się w procesie diagnozowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1. Podstawowe założenia i cele klinicznej diagnozy psychologicznej
Zajęcia 2. Stawianie hipotez diagnostycznych
Zajęcia 3. Dobór narzędzi diagnostycznych do weryfikacji postawionych hipotez
Zajęcia 4. Metody analizy wyników badań diagnostycznych
Zajęcia 5. Integracja informacji diagnostycznych o pacjencie pochodzących z różnych metod badawczych
Zajęcia 6. Formułowanie opinii psychologicznej oraz zaleceń terapeutycznych na podstawie przeprowadzonego badania
Zajęcia 7. Analiza studium przypadku przygotowana przez prowadzącego zajęcia
Zajęcia 8-15. Analiza studiów przypadków przygotowanych przez studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analizy studiów przypadków przygotowane samodzielnie przez studentów. Laptop, rzutnik multimedialny.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie na ocenę na podstawie analizy klinicznego studium przypadku samodzielne przygotowanego przez studenta.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna - proces, narzędzia, standardy.
Warszawa: WAiP.
2. Paluchowski, W.J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe.
Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Literatura uzupełniająca
1. Stęplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako
kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2. Brzeziński, J., Cierpiałkowska, L. (red.). (2008). Zdrowie i choroba. problemy teorii,
diagnozy i praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3. Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo
Scholar.