Prawo finansów publicznych (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:04300-XXXX-02WYK0078
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przedstawienie zagadnień dotyczących finansów publicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie finansów publicznych
Funkcje finansów publicznych
Pojęcie i charakter prawa finansowego
Źródła prawa finansowego
Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych
Zasady publicznej gospodarki finansowej
Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
Fundusze celowe
Pojęcie i charakter budżetu
Zasady budżetowe
Treść budżetu
Procedura budżetowa
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestniczenie w zajęciach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin
KRYTERIA ZALICZENIA: opanowanie materiału z zajęć i zalecanej literatury
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2008
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2007
2. E. Chojna – Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2007