Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0196
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Efekty kształcenia:
K_K01Dostrzega poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, identyfikuje własne kompetencje i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03Podejmuje wyzwanie celu w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06Przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny, przedstawiając i uzasadniając swoje stanowisko.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U15Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
K_W01Zna terminologię używaną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzę na temat ich ewolucji.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej, a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu organizacji i zarządzania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu teorii organizacji i zarządzania. Efektami kształcenia są umiejętności i kompetencje w zakresie: rozumienia struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji, rozumienia i docenienia roli wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, stosowania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w praktyce funkcjonowania administracji publicznej, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.
METODY DYDAKTYCZNE: Wykład, analiza literatury przedmiotu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Znajomość zagadnień z zakresu przedmiotu, zaliczenie ćwiczeń.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin.
KRYTERIA ZALICZENIA: Uczestnictwo w zajęciach, końcowy wynik egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008.
2.A. Bednarski, Zarys teorii organizacji zarządzania, Toruń 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. A. F. Stoner (red.), Kierowanie, Warszawa 2002.