Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09100-XXXX-0404CWI0106
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Ćwiczenie połączonych umiejętności językowych w celu ugruntowania posiadanych wiadomości z zakresu słownictwa i gramatyki, przygotowanie tekstów pisemnych na wybrane tematy.

Ograniczenia:

Metody dydaktyczne: Praca w grupach, praca indywidualna, zadania do samodzielnego przygotowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Na zajęciach z pisania studenci ćwiczą łącznie wszystkie sprawności (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie), co pozwala na ugruntowanie i powtórzenie słownictwa oraz struktur gramatycznych w j. niderlandzkim. Ćwiczenia przygotowują studentów do samodzielnego sporządzania tekstów pisemnych związanych z określonymi tematami (np. jedzenie, zakupy, wygląd zewnętrzny) pojawiającymi się na innych zajęciach w ramach kursu podstawowego j. niderlandzkiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczne uczęszczanie na zajęcia, prace pisemne, zaliczenie semestralne.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Stephen Fox, Josina Schneider-Broekmans (2005) Taal vitaal
Janjaap de Vries, Helga van Loo (2004) Anders nog iets
Berna de Boer (2004) Nederlands in actie,