Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04CWI0129
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opisową oraz badawczą współczesnego językoznawstwa, przedstawienie najważniejszych dokonań światowej lingwistyki, ukazanie różnorodności szkół, kierunków i zastosowań.
Ograniczenia: Podstawowa wiedza dotycząca następujących składników gramatyki opisowej języka angielskiego: fonetyka/fonologia, morfologia, składnia. Znajomość szkolnej (tradycyjnej) gramatyki języka polskiego.
Metody dydaktyczne: Zróżnicowane metody pracy obejmują elementy dyskusji, pracy w grupach, wykładu, rozwiązywania problemów, ćwiczeń analitycznych oraz prezentacji indywidualnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Program zajęć obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- Ogólne terminy i pojęcia językoznawstwa i teorii gramatyki
- Wzajemne związki morfologii, fonologii i składni w perspektywie wielości i różnorodności języków
- Typologia językowa a uniwersalia językowe (typologiczna klasyfikacja języków)
- Semantyka jako składnik gramatyki i dziedzina językoznawstwa
- Pragmatyka i teoria aktów mowy
- Zarys historii lingwistyki w XIX i XX wieku
- Główne szkoły współczesnego językoznawstwa i ich przedstawiciele
- Społeczne aspekty języka, znaczenie zróżnicowania językowego (socjolingwistyka, etnolingwistyka), dialekt a idiolekt (dialektologia), styl, slang, żargon, funkcje języka
- Językoznawstwo historyczne (genetyczna klasyfikacja języków, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny języków indoeuropejskich)
- Język a pismo
- Akwizycja języka (ontogeneza mowy)
- Elementy neurolingwistyki i psycholingwistyki (język a mózg człowieka, przetwarzanie języka naturalnego)
- Język naturalny a informatyka i technologia komputerowa
- Podsumowanie i powtórzenie materiału
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2-3 testy w semestrze, indywidualna prezentacja na zadany temat, egzamin końcowy w formie testu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Fromkin, Victoria, and Robert Rodman (1993) An Introduction to Language. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich (podręcznik główny).

Blake, Barry (2008) All About Language. Oxford: Oxford University Press.

O'Grady, William, Michael Dobrovolsky and Francis Katamba (eds.) (1997) Contemporary Linguistics. An Introduction. London and New York: Longman.

Sapir, Edward (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York and London. Harcourt Brace Jovanovich.

Oraz wybrane artykuły i źródła Internetowe.