Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09100-XXXX-0404CWI0072
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Pod koniec kursu studenci powinni umieć:
opisać i zinterpretować ilustracje i obrazki (w mniejszym zakresie);
przeprowadzić dyskusję na temat obejrzanych fragmentów filmów, klipów, reklam itp.;
wyrazić indywidualną opinię i wziąć udział w debacie na tematy przygotowane przez prowadzącego oraz te zaproponowane przez studentów

Ograniczenia: Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1.

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, w parach; otwarta debata.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu kształcenie u studentów 2 roku umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej, rozwój kompetencji komunikacyjnej i leksykalnej oraz płynności językowej umożliwiającej właściwe reagowanie w różnych sytuacjach językowych. Studenci utrwalają zasady dotyczące wypowiedzi ustnej i jej aspektów: formalnego i nieformalnego. Istotnym założeniem ćwiczeń jest również praca nad wymową i korektą błędów gramatyczno-leksykalnych.
Studenci, poprzez różnorodne ćwiczenia językowe, ćwiczą m.in. wyrażanie i uzasadniania własnej opinii oraz przedstawianie i komentowanie opinii innych, udzielanie informacji i porad, wyrażanie uczuć, interpretowanie (audio)wizualnych materiałów stymulacyjnych takich jak fragmenty filmów, klipów, reklam itp. ale również ilustracji, tabel, tytułów, cytatów. Ponadto, zajęcia przygotowują do formułowania dłuższych, spójnych wypowiedzi na określone tematy, brania udziału w debacie, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i uczestnictwo w zajęciach, ocena znajomości i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim; egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Nie obowiązuje