Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04KON0049
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
znajomość języka francuskiego; dla studentów Instytutu Filologii Romańskiej KUL, MISH i programu Erasmus.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
wybrane zagadnienia z historii i cywilizacji Francji od roku 1968
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
notatki, dokumenty autentyczne