Kultura języka (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04CWI0080
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zaliczenie: Po pierwszym semestrze zaliczanie ćwiczeń odbędzie się na podstawie komentarza studenta do dziesięciu zebranych samodzielnie przykładów wykolejeń językowych. Natomiast w drugim semestrze podstawą zaliczenia będzie analiza skuteczności środków językowych w jednej wybranej wypowiedzi.
Tematyka ćwiczeń dotyczy zagadnień poprawności gramatycznej i stylistycznej, statusu normy językowej, teorii aktów mowy, etykiety językowej, kwestii przełączania kodów, socjologicznych uwarunkowań języka, roli mediów w kształtowaniu współczesnej polszczyzny itp. Omawiane zagadnienia odwołują się do całej dotychczasowej edukacji lingwistycznej i kulturowej studentów polonistyki. Wymiar pragmatyczny zajęć to praca z materiałem językowym zbieranym i obserwowanym przez samych studentów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 1986-1987; Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999; Nowy słownik ortograficzny, red. E. Polański, Warszawa 1998; Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, Warszawa 1980; M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993; M. Bugajski, Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999; Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Warszawa.